Visualització de contingut web

B1 — 04

ELECTRICITAT PROCEDENT D’ENERGIES RENOVABLES


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar un ús més elevat d'electricitat procedent de fonts renovables en els edificis, per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

S'entén per "energia procedent de fonts renovables" l'energia procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d'abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs.

La promoció de les energies renovables s'emmarca en l'Acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic amb l'objectiu de reduir les emissions de la Unió Europea en almenys un 40% per a 2030 respecte als valors de 1990 i d'incrementar la quota d'energia procedent de fonts renovables almenys fins al 32% del consum final brut d'energia. Així mateix, l'Acord del Consell de 2016, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat estableix entre els seus objectius el foment de l'autoconsum d'energia elèctrica.

La generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables en els edificis es regula en la secció HE 5, Generació mínima d'energia elèctrica del document bàsic Estalvi d'energia del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 5 del CTE

Els edificis hauran d'incorporar sistemes de generació d'energia elèctrica segons el que s'estableix en la secció HE 5 del CTE. A més, en el cas cancel·lar la subscripció d'un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat, aquesta haurà de procedir de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).(1)

Edificis no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 5 del CTE

En els edificis no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 5, com ara els edificis d'ús residencial privat o els edificis d'ús diferent del residencial privat de superfície construïda inferior o igual a 3.000 m2, es podrà adoptar una o més de les opcions següents:

a) Incorporar sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa, d'acord amb la potència que calga instal·lar establida en la secció HE 5.(2)

b)  Subscriure un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat que procedisca de fonts renovables i tinga garantia d'origen acreditada per la CNMC.

Possibles sistemes de generació d'energia elèctrica(3)

Es podran utilitzar diferents sistemes basats en energia procedent de fonts renovables. A manera indicativa i no limitadora, els següents:

 • Energia fotovoltaica, en les seues diverses tecnologies de captació.
 • Energia minieòlica.
 • Microcogeneració.

En l'elecció del sistema més adequat i de les seues prestacions s'hauran de tindre en compte els criteris següents:

 • Normatius: legislació d'aplicació, normativa específica, ordenances municipals, etc.
 • Energètics: producció d'energia autoconsumida (kWh/any), rendiment dels seus elements i eficiència global del sistema.
 • Integració en l'arquitectura.
 • Viabilitat tècnica: nivell de desenvolupament de la tecnologia, facilitat d'instal·lació, manteniment...
 • Viabilitat econòmica en el cicle de vida: cost inicial, costos d'operació i manteniment, subvencions, amortització i retorn simple, condicions de venda d'energia, etc.

A més, les instal·lacions podran tindre diferent grau de centralització, en funció de la grandària de l'edifici i dels perfils de demanda pels seus usuaris.

En la Guía de incorporación de energías renovables en la edificación, editada per l'Institut Valencià de l'Edificació i redactada en el marc del Fòrum per a l'edificació sostenible de la Comunitat Valenciana, s'analitza com integrar les energies renovables en l'edificació, tant en edificis nous com en els ja existents, i s'ofereix orientació sobre aspectes de disseny, tècnics i econòmics.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar que s'incorporaran sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables, amb indicació dels criteris que s'hagen tingut en compte per a la selecció del sistema, i/o el compromís de subscriure un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat amb garantia d'origen acreditada per la CNMC.

En el projecte s'haurà d'aportar la informació establida d'acord amb la secció HE 5, i/o, segons conste en la fase d'adjudicació, s'haurà d'especificar el compromís que l'electricitat contractada procedisca de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. En aquest cas, al final de cada any de contracte, el contractista haurà de revelar l'origen de l'electricitat subministrada a l'autoritat contractant.


(1) El compliment d'aquesta mesura implica el de la mesura B1⏐03 en la part establida més enllà de l'exigència de l'HE 4.

(2) Segons l'Acord del Consell es podrà realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica d'una instal·lació d'autoconsum elèctric en el qual es prioritzen les instal·lacions basades en energia solar fotovoltaica i altres de renovables.

(3) En el cas que l'òrgan de contractació no determine el sistema de generació d'energia elèctrica que s'ha d'incorporar en l'edifici, haurà de ser proposat pels licitadors i justificat sobre la base dels aspectes esmentats en la descripció de la clàusula.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica que l'electricitat consumida procedirà de fonts renovables in situ i/o se subscriurà un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. En el cas de la incorporació de sistemes in situ, caldrà indicar el tipus de tecnologia i els criteris que s'hagen tingut en compte per a la seua selecció.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte s'incorporen sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa i la seua justificació d'acord amb les condicions del DB HE 5, de manera que els documents de projecte incloguen la informació següent sobre l'edifici o la part de l'edifici que s'haja avaluat:

 • La potència de generació elèctrica assolida.
 • La potència mínima exigible que cal instal·lar.

Així mateix s'haurà de comprovar que:

 • El licitador ha indicat la quantitat d'electricitat generada a partir de fonts d'energia renovables que té previst subministrar; i
 • Que s'ha presentat documentació rellevant del sistema de garantia d'origen de l'electricitat subministrada per la comercialitzadora.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que l'edifici s'ha executat o reformat segons les especificacions que s'estableixen en el projecte.

Així mateix, haurà de comprovar que les solucions de les instal·lacions i els elements constructius executats es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres, inclosos els impresos del llibre de gestió de qualitat d'obra en aquells casos en els quals aquests estiguen disponibles.

Pel que fa als productes, equips i materials relacionats amb l'energia, s'haurà de comprovar que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que estableix el Reial Decret 187/2011.

Per a fer-ho, s'haurà de sol·licitar la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen una transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca.(en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes).

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").

 

En fase de vida útil

Al final de cada any de contracte, s'haurà de comprovar que el contractista ha presentat la documentació rellevant del sistema de garantia d'origen.

S'haurà d'acceptar també qualsevol altra prova equivalent (per exemple, un certificat negociable emés per un organisme independent, com el RECS, un sistema de certificats d'energia renovable: www.recs.org).

Aquest requisit no serà necessari per als subministradors certificats d'electricitat 100% ecològica, és a dir, que disposen d'un etiquetatge ambiental tipus I o siguen conformes amb la norma ISO 14024 i tinguen una definició d'E-FER (electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables) com a mínim tan estricta com la que s'estableix en la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al foment de l'ús d'energia renovable.


Informació complementària

Normes de referència
 • Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables Consultar
 • Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE. Consultar
 • Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de 2010 relativa a l'eficiència energètica dels edificis. Consultar
 • Esborrany actualitzat del Pla nacional integrat d'energia i clima 2021-2030. Consultar
 • Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. Consultar
 • Reial Decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. Consultar
 • Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum. Consultar
 • Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual s'estableix la regulació de la garantia de l'origen de l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència Consultar
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Document bàsic HE Estalvi d'energia. (Documents de suport). Consultar

Informació d'interés
 • Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació. IVE; Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. 1a edició, 2012.
 • Atecyr. Documents tècnics d'instal·lacions en l'edificació Consultar