Visualització de contingut web

B1 — 04

ELECTRICITAT PROCEDENT D'ENERGIES RENOVABLES


Tipus de contracte*

Serveis 

Subministraments 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar un major ús d'electricitat procedent de fonts renovables en els edificis de nova construcció i els edificis existents, per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.S'entén per "energia procedent de fonts renovables" l'energia procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotérmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d'abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs. 

La promoció de les energies renovables s'emmarca en el Pacte Verd Europeu, amb l'objectiu d'intensificar la reducció de les emissions de la Unió Europea en almenys un 55% per a 2030 respecte als valors de 1990, i d'incrementar la quota d'energia procedent de fonts renovables. Dins del paquet de mesures "Objectiu 55" es proposa augmentar per a 2030 la quota d'energia procedent de fonts renovables almenys fins al 40% del consum final brut d'energia. 

Així mateix, l'Acord del Consell de 2016, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat estableix entre els seus objectius el foment de l'autoconsum d'energia elèctrica. 

La generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables en els edificis es regula en la secció HE 5 Generació mínima d'energia elèctrica del document bàsic Estalvi d'energia del CTE. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

EDIFICIS INCLOSOS EN L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA SECCIÓ HE 5 DEL CTE 

Els edificis incorporaran sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables per a una potència superior a un 10%1 de la potència a instal·lar mínima establida en la secció HE 5 del CTE. A més, en el cas de subscriure un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat, aquesta procedirà de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).2

Es valorarà la creació de Comunitats energètiques perquè els edificis de l'entorn es beneficien col·lectivament de les instal·lacions de generació d'electricitat renovable. 

EDIFICIS NO INCLOSOS EN L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA SECCIÓ HE 5 DEL 

En els edificis no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 5, com ara els edificis d'ús residencial privat o els edificis d'ús diferent al residencial privat de superfície construïda menor o igual que 1.000 m², es podrà adoptar una o diverses de les opcions següents: 

a) Incorporar sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa, conforme a la potència a instal·lar establida en la secció HE 5.3

b) Subscriure un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat que procedisca de fonts renovables i compte amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. 

Es valorarà la creació de Comunitats energètiques perquè els edificis de l'entorn es beneficien col·lectivament de les instal·lacions de generació d'electricitat renovable. 

POSSIBLES SISTEMES DE GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA4

Podran utilitzar-se diferents sistemes basats en energia procedent de fonts renovables. A manera indicativa i no limitatiu, els següents: 

 • Energia fotovoltaica/termosolar, en les seues diverses tecnologies de captació. 

 • Energia minieólica. 

 • Micro cogeneració. 

En l'elecció del sistema més adequat i de les seues prestacions es tindran en compte els següents criteris: 

 • Normatius: legislació d'aplicació, normativa específica, ordenances municipals, etc. 

 • Energètics: producció d'energia autoconsumida (kWh/any), rendiment dels seus elements i eficiència global del sistema. 

 • Integració en l'arquitectura. 

 • Viabilitat tècnica: nivell de desenvolupament de la tecnologia,facilitat d'instal·lació, manteniment... 

 • Viabilitat econòmica en el cicle de vida: cost inicial, costos d'operació i manteniment, subvencions, amortització i retorn simple, condicions de venda d'energia, etc. 

A més, les instal·lacions podran tenir diferent grau de centralització, en funció de la grandària de l'edifici i dels perfils de demanda pels seus usuaris. 

En la Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació, editada per l'Institut Valencià de l'Edificació i redactada en el marc del Fòrum per a l'edificació sostenible de la Comunitat Valenciana, s'analitza com integrar les energies renovables en l'edificació, tant en nous edificis com en els ja existents, oferint orientació sobre aspectes de disseny, tècnics i econòmics. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificarà que s'incorporaran sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables, indicant els criteris tinguts en compte per a la selecció del sistema, i/o el compromís de subscriure un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. 

En el projecte s'aportarà la informació establida conforme a la secció HE 5, i/o, segons conste en la fase d'adjudicació, s'espe-cificarà el compromís que l'electricitat contractada procedisca de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. En aquest cas, al final de cada any de contracte, el contractista haurà de revelar l'origen de l'electricitat subministrada a l'autoritat contractant. 


1. El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça segons les necessitats i característiques particulars de l'edifici. 

2. El compliment d'aquesta mesura implica el de la mesura B1-03 en la part establida més enllà de l'exigència del HE 4.  

3. Segons l'Acord del Consell es podrà realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica d'una instal·lació d'autoconsum elèctric en el qual es prioritzen les instal·lacions basades en energia solar fotovoltaica i altres renovables. 

4. En el cas que l'òrgan de contractació no determine el sistema de generació d'energia elèctrica a incorporar en l'edifici, aquest haurà de ser proposat pels licitadors i justificat sobre la base dels aspectes esmentats en la descripció de la clàusula. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica que l'electricitat consumida procedirà de fonts renovables in situ i/o se subscriurà un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. En el cas de la incorporació de sistemes in situ s'indicaran el tipus de tecnologia i els criteris tinguts en compte per a la seua selecció. 

 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'incorporen sistemes de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa i la seua justificació conforme a les condicions del DB HE 5, de manera que els documents de projecte incloguen la següent informació sobre l'edifici o part de l'edifici avaluada: 

 • La potència de generació elèctrica aconseguida (kW); 

 • La potència a instal·lar mínima exigible (kW). 

Així mateix, es comprovarà que: 

 • El licitador ha indicat la quantitat d'electricitat generada a partir de fonts d'energia renovables que té previst subministrar. 

 • Que s'ha presentat documentació rellevant del sistema de garantia d'origen de l'electricitat subministrada per la comercialitzadora. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat o reformat segons les especificacions establides en el projecte. 

Així mateix, comprovarà que les solucions de les instal·lacions i els elements constructius executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres, inclosos els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra. 

Respecte als productes, equips i materials relacionats amb l'energia es comprovarà que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que s'estableix pel Reial decret 187/2011. 

Per a això, se sol·licitarà la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca (en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes). 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 

EN FASE DE VIDA ÚTIL 

Al final de cada any de contracte, es comprovarà que el contractista ha presentat la documentació rellevant del sistema de garantia d'origen. 

S'acceptarà també qualsevol altra prova equivalent (per exemple, un certificat negociable emès per un organisme independent, com el RECS, un Sistema de Certificats d'Energia Renovable: www.recs.org).

Aquest requisit no serà necessari per als subministradors certificats d'electricitat 100 % ecològica, és a dir, que compten amb un etiquetatge ambiental tipus I o siguen conformes amb la norma ISO 14024 la definició de E de la qual–FER (electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables) siga com a mínim tan estricta com l'establida en la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al foment de l'ús d'energia renovable.


Informació complementària

Normes de referència
 • Comissió Europea. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions Intensificar l'ambició climàtica d'Europa per a 2030: Invertir en un futur climàticament neutre en benefici dels nostres ciutadans. COM(2020) 562 final. Consultar
 • Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables. Text consolidat. Consultar
 • Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'oc-tubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE. Text consolidat. Consultar
 • Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de 2010 relativa a l'eficiència energètica dels edificis. Text consolidat. Consultar
 • Resolució de 25 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Política Energètica i Mines i de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de març de 2021, pel qual s'adopta la versió final del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030. Consultar
 • Reial decret 960/2020, de 3 de novembre, pel qual es regula el règim econòmic d'energies renovables per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica. Consultar
 • Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions admi-nistratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. Consultar
 • Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors i les seues modificacions. Consultar
 • Reial decret 413/2014, de 6 de juny (BOE 10/06/2014) pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i les seues modificacions. Text consolidat. Consultar
 • Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum. Consultar
 • Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual s'estableix la regulació de la garantia de l'origen de l'electri-citat procedent de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència i les seues modificacions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HE Estalvi d'Energia.
 • Documents de Suport. Consultar

Informació d'interés
 • Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació. IVE; Fòrum per a l'edificació sostenible de la Comunitat Valenciana. 1ª Edició, 2012. Consultar
 • Asociació Tècnica Espanyola de Climatizació i Refrigeració. (Atecyr). Documents tècnics d'instalacions en l'edificació. Atecyr. Consultar
 • Comunitats energètiques. IDAE Consultar