Visualització de contingut web

A—01

DISSENY ARQUITECTÒNIC


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Augmentar els guanys passius de calor per radiació solar els edificis de nova construcció a l'hivern per a aconseguir reduir la demanda energètica en calefacció, i minorar-los a l'estiu per a reduir la demanda de refrigeració.
 
La secció HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica, del document bàsic Estalvi d'energia del CTE regula les característiques de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb la finalitat de limitar les necessitats d'energia primària per a assolir el benestar tèrmic.
 
A més, en el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

Descripció

En la definició de l'edifici i en la seua ubicació en la parcel·la s'han de tindre en compte les condicions següents:

  • Si és possible, la ubicació de l'edifici en la parcel·la haurà d'afavorir la captació de radiació solar durant l'hivern entre les 9.00 i les 15.00 h solars, i s'ha de procurar que les façanes amb orientació sud, sud-est i sud-oest estiguen lliures d'obstacles com ara edificis de gran altura, arbres de fulla perenne, topografia, etc. En climes temperats (amb latituds mitjanes entorn de 40°) serà convenient desplaçar l'eix de simetria de l'arc solar favorable cap a l'est, de manera que abaste des dels 111° (69° E) fins als 225° (45° O).
  • La forma de l'edifici s'ha de dissenyar per a augmentar els guanys de radiació solar durant l'hivern i reduir-los durant l'estiu. Per exemple, els volums allargats que segueixen l'eix est-oest han de tindre més possibilitats de captar radiació del sol a l'hivern, mitjançant l'exposició d'una de les façanes de més longitud al sud. La proporció recomanada entre el costat llarg (a) i el curt (b) serà com a mínim d'1,5 (a ≥ 1,5b). D'altra banda, en determinats casos, serà preferible que l'edifici presente una alta compacitat (V/A). Segons el DB HE Estalvi d'energia del CTE, la compacitat és la relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica (V) de l'edifici i la suma de les superfícies d'intercanvi tèrmic amb l'aire exterior o el terreny d'aquesta envolupant tèrmica (A = ΣAi). S'expressa en m³/m².
  • L'edifici s'haurà de dissenyar tenint en compte l'orientació dels buits, així com el nombre i la grandària d'aquests, i la distribució d'usos de l'edifici, per a augmentar els guanys de calor durant l'hivern i reduir-los durant l'estiu; s'ha d'augmentar la quantitat i la grandària dels buits a sud, sud-est i sud-oest amb les proteccions solars adequades, i s'han de reduir a nord, nord-est, nord-oest, est i oest; en orientacions nord, nord-est i nord-oest s'han de situar els espais no destinats a l'ús permanent de persones i els que necessiten llum indirecta; en orientacions sud, sud-est i sud-oest s'han de situar els espais de l'edifici de més ús i estada; en orientació est s'han de situar espais de descans o els que necessiten més il·luminació només al matí; en orientació oest s'hauran de situar espais de poca habitabilitat o zones de pas.

Justificació la mesura

En la documentació que s'ha de lliurar s'haurà d'incloure un estudi d'assolellament per a valorar l'efecte de l'ombra produïda en l'edifici per possibles obstacles de l'entorn o per parts del mateix edifici. L'estudi haurà d'incloure les hores de sol nominals que reben les diferents façanes durant les estacions d'hivern i estiu, i mostrar l'assolellament sobre les façanes en els solsticis i equinoccis a diferents hores del dia. També s'haurà d'aportar el càlcul de la compacitat de l'edifici.

 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar l'existència de l'estudi d'assolellament per a la captació de radiació solar en les diferents façanes i, d'acord amb aquest, la previsió de proteccions en els buits i la distribució d'usos apropiada de l'edifici. També s'haurà de revisar que s'hi especifica la compacitat de l'edifici.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou un apartat amb la justificació de la solució adoptada que faça referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació.
 
S'haurà de comprovar que la justificació sobre la ubicació, forma, orientació i distribució d'usos mitjançant l'estudi d'assolellament, així com la compacitat de l'edifici, es recull en els documents del projecte (en particular, en la memòria i en els plànols).
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.
 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que el sistema d'aprofitament d'edifici s'ha executat segons les especificacions que estableix el projecte. 
 
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
  • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat Consultar
  • Document bàsic HE Estalvi d'energia.
  • Document de suport DA DB-HE/1 Càlcul de paràmetres característics de l'envolupant. Consultar

Informació d'interés
  • Guía de estrategias de diseño pasivo para la edificación. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Institut Valencià de l'Edificació. 1ª edició 2014. Consultar
  • Passive House Guidelines. The International Passive House Association (iPHA). Consultar
  • Bioclimatic architecture. BUILD UP. The European portal for energy efficiency in buildings. Consultar