Visualització de contingut web

C1 — 02

CONTROL DE L’ADQUISICIÓ DE FUSTA D’ORIGEN LEGAL


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Validar l'origen legal de la fusta o dels productes derivats d'aquesta fusta amb la finalitat de combatre la tala il·legal i evitar que s'introduïsca en el mercat fusta aprofitada il·legalment.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

Les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta es regulen en el Reglament (UE) núm. 995/2010.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Es controlarà que tota la fusta o els productes de la fusta que se subministraran en el marc del contracte s'han obtingut de manera legal:

 • La fusta o els productes de la fusta procedent d'Espanya comptarà amb una declaració del proveïdor i s'assegurarà l'origen legal mitjançant el permís de tall o tala.
 • La fusta o els productes de la fusta procedent de qualsevol país excepte d'Espanya comptaran amb una declaració del proveïdor que assegure l'origen legal per haver realitzat el sistema de diligència deguda conforme al Reglament (UE) núm. 995/2010 i que evidencie que el risc que la procedència siga de fonts il·legals és baix tant a nivell d'origen com de cadena de subministrament.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 995/2010, la fusta coberta per llicències FLEGT o CITES vàlides de la UE es considerarà aprofitada legalment.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'aportar una relació d'elements de l'edifici, i de l'obra, si escau, que es proposen executar amb fusta i la manera d'acreditar l'origen legal d'aquesta, que podrà ser mitjançant una declaració del proveïdor i una còpia del permís de tall o de tala en el cas de fusta o dels productes de fusta procedent d'Espanya, o en el cas de la resta de països, una declaració del proveïdor que evidencie la realització del sistema de diligència deguda amb resultat de risc baix tant a nivell d'origen com de cadena de subministrament.

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

Es controlarà que tota la fusta o els productes de la fusta que se subministraran en el marc del contracte, fins i tot la fusta dels palets utilitzats com a suports de mercaderia en l'obra, és d'origen legal, conforme al Reglament (UE) núm. 995/2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 995/2010, la fusta coberta per llicències FLEGT o CITES vàlides de la UE es considerarà aprofitada legalment.


Verificació

En fase d'adjudicació

Lòrgan al què corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o productes de fusta i la manera d'acreditar l'origen legal d'aquesta.

La mesa de contractació o el servei dependent de l'òrgan de contractació, si escau, a què corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o productes de fusta i la manera d'acreditar l'origen legal d'aquesta.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte es prescriu el control de l'adquisició de fusta d'origen legal segons el que estableix la descripció de la mesura i el que es verifica en la fase d'adjudicació, la qual cosa ha de constar en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost). En particular, s'haurà de revisar la relació d'elements de l'edifici que s'executen amb fusta o productes de fusta i la prescipció de l'acreditació de l'origen legal d'aquests. A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici construïts amb fusta s'han executat amb fusta i productes de fusta d'origen legal, segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que la justificació sobre l'adquisició de fusta d'origen legal, aportada en la fase d'adjudicació, tal com s'ha definit en l'apartat anterior, està recollida en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (impresos 2, Revestiments per a façanes, Productes per a paviments interiors i exteriors, Fusteries exteriors).
 • Control d'execució (impresos 18 Bigues i forjats, 20 Fusteria exterior, 21 Persianes i tancaments, 27 Revestiments de paraments i sostres, 29-30 Revestiments de sòls).

Si se li sol·licita, el contractista haurà d'aportar proves que demostren el compliment del Reglament sobre la fusta de la UE.

En els casos en què el contractista no siga la primera empresa a introduir la fusta o els productes de la fusta en el mercat de la UE per al seu ús en el projecte de construcció (el que es defineix com a "agent" en el Reglament núm. 995/2010), s'haurà de verificar que el contractista proporciona en la documentació final d'obra la informació següent en relació amb la fusta o els productes de la fusta que s'hagen de verificar durant el control in situ:

 • Una descripció de cada tipus de fusta utilitzat, inclosa la seua denominació comercial, el tipus de producte, el nom comú de l'espècie d'arbre i, quan siga procedent, el seu nom científic complet;
 • El nom i la direcció del proveïdor de la fusta i dels productes de la fusta;
 • El país d'aprofitament i, si escau:
 • La regió d'aqueix país en la qual es va aprofitar la fusta.
 • La concessió d'aprofitament.
 • La quantitat (expressada en volum, pes o nombre d'unitats).
 • La documentació o una altra informació que indique que aquesta fusta i productes de la fusta compleixen la legislació aplicable.
 • Proves de l'avaluació de riscos realitzada i dels procediments de mitigació adoptats de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletres b i c, del Reglament (UE) núm. 995/2010. Això pot incloure una certificació o altres règims verificats de tercers.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 995/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de fusta. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0995-20200101&from=EN Consultar
 • Reglament (CE) núm. 2173/2005, del Consell, de 20 de desembre de 2005, relatiu a l'establiment d'un sistema de llicències FLEGT, aplicable a les importacions de fusta i productes derivats, procedent dels països que hagen establit un acord voluntari d'associació amb la UE. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 1010/2019, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relatiu a l'adaptació de les obligacions d'informació en l'àmbit de la legislació relativa al medi ambient i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 166/2006 i (UE) núm. 995/2010, del Parlament Europeu i del Consell; les Directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE i 2010/63/UE, del Parlament Europeu i del Consell; els reglaments (CE) núm. 338/97 i (CE) núm. 2173/2005, del Consell, i la Directiva 86/278/CEE, del Consell. Consultar
 • Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta. Consultar
 • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes. Consultar

Informació d'interés
 • Llista d'entitats de supervisió que exerceixen el Sistema de Diligència Deguda acreditades per la UE. Consultar
 • Tríptic Comerç legal de la fusta i dels productes de la fusta. Generalitat Valenciana. Consultar

Assessorament
 • Autoritat competent designada per a l'aplicació de l'EUTR a la Comunitat Valenciana, conforme a l'article 3.3 del Reial Decret 1088/2015: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental. Consultar
 • AIDIMME, Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. Consultar