Visualització de contingut web

C1 — 02

CONTROL DE L' ADQUISICIÓ DE FUSTA D'ORIGEN LEGAL


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Validar l'origen legal de la fusta o productes derivats d'aqueixa fusta en els edificis de nova construcció i els edificis existents, amb la finalitat de combatre la tala il·legal i evitar que s'introduïsca en el mercat fusta aprofitada il·legalment.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

Les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta es regulen en el reglament (UE) núm. 995/2010.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Es controlarà que tota la fusta o els productes de la fusta que es vagen a subministrar en el marc del contracte s'han obtingut de manera legal:

 • La fusta o productes de fusta procedent d'Espanya comptarà amb una declaració del proveïdor assegurant l'origen legal mitjançant permís de tall o tala.

 • La fusta o productes de fusta procedent de qualsevol país excepte Espanya comptarà amb una declaració del proveïdor assegurant l'origen legal per haver realitzat el sistema de diligència deguda conforme al reglament (UE) núm. 995/2010, evidenciant que el risc que la procedència siga de fonts il·legals és baix tant a nivell d'origen com de cadena de subministrament.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 995/2010, la fusta coberta per llicències FLEGT o CITES vàlides de la UE es considerarà aprofitada legalment.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici, i de l'obra, en el seu cas, que es proposen executar amb fusta i la manera d'acreditar el seu origen legal, que podrà ser mitjançant una declaració del proveïdor i còpia del permís de tall o de tala en el cas de fusta o productes de fusta procedent d'Espanya, o en el cas de la resta de països, una declaració del proveïdor evidenciant la realització del sistema de diligència deguda amb resultat de risc baix tant a nivell d'origen com de cadena de subministrament.

 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència requerint a més el descrit a continuació.

Es controlarà que tota la fusta o els productes de la fusta que es vagen a subministrar en el marc del contracte, fins i tot la fusta dels palets utilitzats com a suports de mercaderia en l'obra, és d'origen legal, conforme al reglament (UE) núm. 995/2010 pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 995/2010, la fusta coberta per llicències FLEGT o CITES vàlides de la UE es considerarà aprofitada legalment.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o productes de fusta i la manera d'acreditar el seu origen legal.

Es verificarà, abans de l'adjudicació del contracte, que el contractista principal proporciona informació sobre:

 • els agents o els comerciants (segons es defineixen en el Reglament (UE) núm. 995/2010) que s'encarregaran de subministrar la fusta i els productes de la fusta que es vagen a utilitzar per a la construcció de l'edifici;

 • en el cas de fusta o productes de fusta procedent d'Espanya, la declaració del proveïdor assegurant l'origen legal mitjançant permís de tall o tala;

 • en el cas de fusta o productes de fusta procedent de qualsevol país excepte Espanya, la declaració del proveïdor assegurant l'origen legal per haver realitzat el sistema de diligència deguda conforme al reglament (UE) núm. 995/2010, evidenciant que el risc que la procedència siga de fonts il·legals sota tant a nivell d'origen com de cadena de subministrament;

 • en el cas de fusta o productes de fusta procedent de països no pertanyents a la UE, proves de l'avaluació de riscos i dels procediments de mitigació aplicats per l'o els agents encarregats d'introduir en el mercat de la UE la fusta i els productes de la fusta que es vagen a utilitzar per a la construcció de l'edifici, de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletres b) i c), del Reglament (UE) núm. 995/2010, així com, quan siga procedent, dels mitjans pels quals els proveïdors situats en trams posteriors de la cadena de subministrament garantiran la traçabilitat, d'acord amb el que es preveu en l'article 5 del Reglament (UE) núm. 995/2010.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es prescriu el control de l'adquisició de fusta d'origen legal segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, la qual cosa ha de constar en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost). En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que s'executen amb fusta o productes de fusta i la prescripció de l'acreditació del seu origen legal.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici construïts amb fusta s'han executat amb fusta i productes de la fusta d'origen legal, segons les especificacions establides en projecte, disposant de la declaració de proveïdor corresponent.

Es verificarà que la justificació sobre l'adquisició de fusta d'origen legal, aportada en la fase d'adjudicació, tal com s'ha definit en l'apartat anterior, està arreplegada en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a:

 • control de recepció de productes (productes per a revestiments per a façanes, productes per a paviments interiors i exteriors, fusteries exteriors);

 • control d'execució (bigues i forjats, fusteria exterior, persianes i tancaments, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls).

Si se li sol·licita, el contractista haurà d'aportar proves que demostren el compliment del Reglament sobre la fusta de la UE.

En els casos en què el contractista no siga la primera empresa a introduir la fusta o els productes de la fusta en el mercat de la UE per al seu ús en el projecte de construcció (el que es defineix com a "agent" en el Reglament núm. 995/2010), es verificarà que el contractista proporciona en la documentació final d'obra la següent informació en relació amb la fusta o els productes de la fusta que s'hagen de verificar durant el control in situ:

 • una descripció de cada tipus de fusta utilitzat, inclosa la seua denominació comercial, el tipus de producte, el nom comú de l'espècie d'arbre i, quan siga procedent, el seu nom científic complet;

 • el nom i la direcció del proveïdor de la fusta i dels productes de la fusta;

 • el país d'aprofitament i, si escau:

 • la regió d'aqueix país en la qual es va aprofitar la fusta;

 • la concessió d'aprofitament;

 • la quantitat (expressada en volum, pes o nombre d'unitats);

 • la documentació o una altra informació que indique que aqueixa fusta i productes de la fusta compleixen la legislació aplicable;

 • proves de l'avaluació de riscos realitzada i dels procediments de mitigació adoptats de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletres b) i c), del Reglament (UE) núm. 995/2010. Això pot incloure una certificació o altres règims verificats de tercers.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell de 20 d'octubre de 2010 pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reglament (CE) núm. 2173/2005 del Consell, de 20 de desembre de 2005, relatiu a l'establiment d'un sistema de llicències FLEGT, aplicable a les importacions de fusta i productes derivats, procedent dels països que hagen establit un acord voluntari d'associació amb la UE, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 1010/2019 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relatiu a l'adaptació de les obligacions d'informació en l'àmbit de la legislació relativa al medi ambient i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 166/2006 i (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE i 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, els Reglaments (CE) núm. 338/97 i (CE) núm. 2173/2005 del Consell, i la Directiva 86/278/CEE del Consell. Consultar
 • Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta. Consultar
 • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
 • Comissió Europea. Medi ambient. Llistat d'Entitats de Supervisió que exerceixen el Sistema de Diligència Deguda acreditades per la UE. (s.f.). Consultar
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. Comerç legal de la fusta. Consultar

Assessorament
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. Autoritat Competent designada per a l'aplicació del Reglament FLEGT en la Comunitat Valenciana: Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, dependent del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
 • Autoritat Competent designada per a l'aplicació del Reglament EUTR en la Comunitat Valenciana, conforme a l'article 3.32 del Reial decret 1088/2015: Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, dependent del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
 • Autoritat Competent designada per a l'aplicació del Reglament EUTR en la Comunitat Valenciana, referent a la resta d'articles del Reial decret 1088/2015: Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Consultar
 • Institut Tecnològic Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. (AIDIMME). Consultar