Visualització de contingut web

A—02

COBERTES I FAÇANES VENTILADES


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Impedir que la calor produïda per la incidència de la radiació solar sobre la part opaca de l'envolupant penetre a l'interior dels edificis de nova construcció i els edificis existents.
 
Les cobertes i façanes ventilades són solucions que incorporen una cambra que permet la circulació de l'aire pel seu interior, de manera que es protegeix la fulla interior del tancament de la incidència directa dels raigs del sol alhora que s'elimina part de la calor transmesa a la cambra per acció de l'efecte ximenera que es genera entre les dues fulles del tancament.
 

La secció HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica, del document bàsic Estalvi d'energia del CTE regula les característiques de les cobertes i façanes de l'edifici amb la finalitat de limitar les necessitats d'energia primària per a assolir el benestar tèrmic. A més, en el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Un alt percentatge de la superfície de cobertes i/o façanes de l'edifici, almenys el 50%1,  serà de tipus ventilada. En tots dos casos la grossària de la cambra no ha d'excedir els 50 mm, atés que per a dimensions més grans el règim de circulació de l'aire pot passar de ser laminar a turbulent, la qual cosa en redueix l'eficiència.
 
Les cobertes ventilades s'hauran de disposar en zones climàtiques amb alt grau de severitat climàtica d'estiu, ja que la cambra d'aire ventilada compensa la forta radiació solar sobre el paviment de la coberta. D'altra banda:
 • En un clima càlid serà millor que estiga molt ventilada.
 • En un clima fred serà millor que estiga poc ventilada per a tindre un espai amb una temperatura intermèdia entre l'exterior i la interior que aïlle del fred.

Les façanes ventilades funcionaran:

 • En climes càlids, a manera de pantalla protectora solar, alhora que la ventilació actuarà com a regulador tèrmic de manera que refredarà la pell interior i impedirà que la calor exterior entre a l'interior de l'edifici.
 • En climes freds la cambra aportarà estabilitat tèrmica al sistema de façana, ja que la radiació solar pot ser insuficient per a aconseguir el moviment de l'aire interior, per la qual cosa actuarà com un acumulador de calor i evitarà pèrdues tèrmiques de l'interior. 

Serà aconsellable millorar el grau de ventilació de la façana en orientacions de màxim assolellament.

Justificació de la mesura

En la documentació que cal entregar s'haurà de justificar que les solucions de cobertes i/o façanes ventilades previstes són adequades per a la zona climàtica, amb especificació de la superfície total (en m2), la superfície en relació al total de les cobertes i/o façanes (en %), i l'orientació de les façanes. 
 
En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que s'exposa en el paràgraf anterior i s'haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient, amb especificació de la grossària de la cambra i el seu grau de ventilació.
 

 


1. El porcentaje indicado es orientativo. Se podrá modificar al alza o a la baja según las características propias del edificio y, en su caso, el tipo de intervención.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació es justifica que les solucions de cobertes i/o façanes ventilades previstes són adequades per a la zona climàtica i queden especificats el tipus de solució de la coberta i/o façana ventilada, la superfície (en m2), la superfície en relació amb la superfície total de les cobertes i/o façanes (en %) i l'orientació de les façanes ventilades, si escau.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou un apartat amb la justificació de les solucions de cobertes i façanes del tipus ventilada adoptades, que faça referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades. Entre altres característiques, s'hauran d'indicar la grossària de la cambra i el seu grau de ventilació.
 
S'haurà de comprovar que la definició de les solucions de cobertes i façanes ventilades es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriguen els elements de cobertes i façanes.
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que les cobertes i façanes ventilades s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte.
 
Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions de cobertes i façanes ventilades executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen els elements de cobertes i façanes. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de gestió de qualitat d'obra relatius a:
 • Control de recepció de productes (aïllants tèrmics i acústics, impermeabilitzants en l'envolupant de l'edifici, productes per a revestiments de façanes, etc.).
 • Control d'execució (façanes, cobertes inclinades i cobertes planes).
 • Proves de servei (estanquitat de cobertes planes d'edificis i estanquitat de façanes d'edificis).
També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.
 
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document bàsic HE Estalvi d'energia.
 • Document de suport DA DB-HE/1 Càlcul de paràmetres característics de l'envolupant. Consultar

Informació d'interés
 • Guia d'estratègies de disseny passiu per a l'edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; IVE. 1a Edició, setembre 2018. Consultar
 • Guia d'estratègies de regeneració urbana. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Institut Valencià de l'Edificació, 2015. Consultar