Visualització de contingut web

C3—02

Certificacions de sostenibilitat dels edificis


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Assegurar que els edificis de nova construcció i els edificis existents incorporen mesures relacionades amb la sostenibilitat que redueixen l'impacte mediambiental, mitjançant l'obtenció d'un certificat d'un segell existent.

La sostenibilitat dels edificis es regula en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Es podrà adoptar un major nivell d'exigència aplicant a més el desenvolupat en la descripció de la mesura de la present Fitxa.


Descripció

Se certificarà el grau de sostenibilitat de l'edifici mitjançant algun dels segells existents: LLEGIU, BREEAM, VERD, BES-Oficina o qualsevol altre similar d'avaluació de l'impacte mediambiental que contemple l'eficiència en el consum d'energia i de recursos naturals, com l'aigua i els materials, i la correcta gestió de residus.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'especificarà el grau o nivell de sostenibilitat de l'edifici, es particularitzaran les mesures a implementar per a aconseguir-lo, i s'aportarà el cost de la certificació, incloent la tarifa de certificació i, en el seu cas, els honoraris de l'assessor acreditat per l'entitat de certificació.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica el compromís d'adoptar un segell mediambiental per a l'edifici, el grau o nivell de sostenibilitat i la relació de les mesures previstes per a aconseguir-ho. S'haurà d'incloure el cost de la certificació, incloent la tarifa de certificació i, en el seu cas, els honoraris de l'assessor acreditat per l'entitat de certificació.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que s'incorporen les mesures segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. Així mateix es comprovarà que s'ha iniciat el procés d'obtenció del segell verificant el registre del projecte davant l'organisme certificador, o en el seu cas, la contractació d'un assessor acreditat per l'entitat de certificació.

Es comprovarà que la definició de les solucions i instal·lacions s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que les solucions s'han executat segons les especificacions establides en projecte. També es verificarà la continuació del procés de sol·licitud del segell, comprovant la sol·licitud del segell a l'organisme certificador o, en el seu cas, l'obtenció d'una pre-avaluació. A més, es verificarà l'aportació del segell definitiu quan aquest es reba.

Així mateix, es comprovarà que les solucions executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

 • control de recepció de productes;
 • control d'execució;
 • proves de servei.

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Orden PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025) i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
 • United Nations Environment Programme (2018): Guidance Document on Procuring Sustainable Buildings and Construction. Paris: UN Environment. Consultar
 • Certificació BREEAM. Consultar
 • Certificació LEED. Consultar
 • Certificació VERDE. Consultar
 • Certificació BES-Oficina. Consultar
 • Certificació Edifici Sostenible d'AENOR Consultar