Visualització de contingut web

B1 — 02

AUDITORIA ENERGÈTICA


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Afavorir l'accés dels gestors o ocupants dels edificis al coneixement del seu consum energètic i les seues possibilitats d'estalvi mitjançant la realització d'auditories energètiques.

S'entén per auditoria energètica tot procediment sistemàtic destinat a obtindre coneixements del perfil de consum d'energia en fase d'ús d'un edifici o grup d'edificis, així com determinar i quantificar les possibilitats d'estalvi d'energia a un cost eficient i informar sobre aquest tema els gestors o ocupants de l'edifici.

L'Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat (PAEEG) estableix un programa d'auditories energètiques en aquells edificis i infraestructures amb un consum energètic superior a 200.000 kWh/any. Així mateix, les empreses que tinguen la consideració de grans empreses s'hauran de sotmetre a auditories energètiques, segons es regula en el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer.

En el cas d'edificis no inclosos en l'àmbit d'aquest Reial Decret ni en l'Acord del Consell pel qual s'aprova el PAEEG, es podrà requerir la realització d'auditories energètiques segons el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Realització de l'auditoria energètica

Es durà a terme una auditoria energètica de l'edifici o de la part ocupada, que complisca amb el que s'estableix en l'article 3.3 del Reial Decret 56/2016.

Les auditories energètiques s'hauran de desenvolupar segons les fases següents:

 • Recopilació de la informació de l'edifici: haurà d'incloure la descripció de les zones de l'edifici (usos i grandària); plànols de plantes, alçats, seccions constructives de l'envolupant i descripció de la seua composició; esquemes de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, control de la humitat) i d'il·luminació; projectes d'instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació en els quals s'incloguen les reformes fetes en els últims anys; plànols elèctrics unifilars; inventari i característiques tècniques dels equips d'instal·lacions tèrmiques; factures o dades històriques dels subministraments d'electricitat i combustibles; corbes de càrrega facilitades per l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica; certificats de mesuraments de rendiment de caldera, característiques ocupacionals i funcionals, etc.
 • Prediagnosi: a partir de les dades recopilades i de les visites a l'edifici, s'haurà de fer un inventari energètic de l'edifici i un reportatge fotogràfic dels aspectes constructius i detalls de les instal·lacions i equipament.
 • Planificació de l'auditoria energètica: haurà d'incloure la planificació de visites per al desenvolupament correcte de l'auditoria, un diagrama de flux en el qual es recullen les etapes de realització de l'auditoria, la duració i l'abast de cadascuna; la planificació de mesuraments que cal fer corresponents als principals equips i consums energètics de l'edifici (calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, il·luminació i altres consums), etc.
 • Avaluació energètica: haurà de permetre conéixer l'eficiència de les instal·lacions consumidores d'energia amb l'objectiu d'identificar i analitzar les possibilitats d'estalvi o diversificació energètica en els equips o les instal·lacions de l'edifici consumidors d'energia o entre altres instal·lacions no consumidores però que admeten un tractament que implique una reducció del cost energètic.
 • Definició de millores resultants: a la vista de l'avaluació energètica de l'edifici, s'haurà de definir una llista justificada de mesures de millora encaminades a augmentar l'eficiència energètica sense disminuir la qualitat dels serveis prestats ni l'habitabilitat de l'edifici. En la proposta de millores s'haurà de preveure si la reforma o nova instal·lació és tècnicament viable.
 • Pla d'inversions: haurà de recopilar com a mínim totes les actuacions d'estalvi energètic detectades en l'auditoria que presenten el grau suficient de maduresa tecnològica amb un període de retorn de la inversió inferior a dos anys, i una proposta d'inversions per escometre en un curt-mitjà termini (inferior o igual a tres anys) (1) per a aconseguir, en còmput global, almenys un estalvi del 20% en el consum d'energia final global(1) de l'edifici o de la part ocupada.
 • Generació d'informe final i informe resum: s'haurà d'elaborar un informe final que reculla tot el desenvolupament de l'auditoria i un informe resum amb les principals millores que cal dur a terme en l'edifici.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'haurà d'incloure una memòria de les actuacions previstes amb les fases indicades en la descripció de la mesura.

Durant l'elaboració de l'auditoria s'hauran de mantindre les reunions indicades per la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte. En cada fase s'haurà de generar un document que caldrà lliurar a aquesta unitat. Les visites per a la recopilació de la informació de l'edifici s'hauran de concertar amb l'auxiliar de manteniment de l'edifici. Les dades de la prediagnosi s'hauran de recollir en una base de dades de programari lliure.


(1) El termini i el percentatge d'estalvi indicats són orientatius. Es podran modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques particulars de l'edifici i el tipus d'intervenció prevista.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'inclou una memòria que recull les actuacions que cal dur a terme segons les fases indicades en la descripció de la mesura.

 

En fase de realització de l'auditoria

 

La unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de fer el seguiment de les diferents fases i es podran sol·licitar reunions amb l'entitat adjudicatària, o cap de projecte designat per l'entitat, per a avaluar i supervisar el desenvolupament correcte de l'auditoria. En particular, haurà de fer les activitats de seguiment següents: 

 • Coordinarà la fase d'inicial de recopilació de la informació de l'edifici.
 • Revisarà el document generat en la prediagnosi, amb la possibilitat de sol·licitar una ampliació de les dades recollides.
 • Comprovarà que la planificació o documentació presentada és satisfactòria, amb la possibilitat de sol·licitar una proposta millorada; així mateix podrà determinar quins aspectes de l'auditoria s'han de potenciar més o sobre quins consums energètics s'ha d'actuar especialment.
 • Revisarà l'informe final, amb la possibilitat d'exigir que es milloren alguns aspectes o que es desenvolupen amb més profunditat algunes mesures.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


En fase de projecte


En fase d'execució de l'obra


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia. Consultar
 • Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum. Consultar
 • UNE-EN 16247-1:2012. Auditories energètiques. Part 1: Requisits generals (versió corregida en data 2014-12-03)
 • UNE-EN 16247-2:2014. Auditories energètiques. Part 2: Edificis (el projecte de norma PNE-prEN 16247-2 està en tramitació en la data de redacció d'aquesta fitxa; el seu període d'informació al públic va finalitzar el 12/03/2020).

Informació d'interés
 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Programa d'implantació de sistemes de gestió energètica 2019. Consultar
 • Atecyr. Documents tècnics d'instal·lacions en l'edificació. Consultar

Assessorament
 • Referències de plecs: Plataforma de contractació del sector públic: Consultar