Visualització de contingut web

B1 — 02

AUDITORIA ENERGÈTICA


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Afavorir l'accés dels gestors o ocupants dels edificis al coneixement del seu consum energètic i les seues possibilitats d'estalvi mitjançant la realització d'auditories energètiques en edificis existents. 

S'entén per auditoria energètica tot procediment sistemàtic destinat a obtenir coneixements del perfil de consum d'energia en fase d'ús d'un edifici o grup d'edificis, així com determinar i quantificar les possibilitats d'estalvi d'energia a un cost eficient i informar sobre aquest tema els gestors o ocupants de l'edifici. 

L'Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat (PAEEG) estableix un Programa d'Auditories Energètiques en aquells edificis i infraestructures amb un consum energètic superior a 200.000 kWh/any. Així mateix, les empreses que tinguen la consideració de grans empreses hauran de sotmetre's a auditories energètiques, conforme es regula en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. 

En el cas d'edificis existents no inclosos en l'àmbit d'aquest Reial decret ni en l'Acord del Consell pel qual s'aprova el PAEEG, en el contracte es podrà requerir la realització d'auditories energètiques segons el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

REALITZACIÓ DE L'AUDITORIA ENERGÈTICA EN ELS EDIFICIS EXISTENTS 

Es realitzarà una auditoria energètica de l'edifici o de la part ocupada, que complisca amb el que s'estableix en l'article 3.3 del Reial decret 56/2016. 

Les auditories energètiques es desenvoluparan segons les següents fases: 

 • Recopilació de la informació de l'edifici: inclourà la descripció de les zones de l'edifici (usos i grandària); plans de plantes, alçats, seccions constructives de l'envolupant i descripció de la seua composició; esquemes de les instal·lacions tèrmiques (cale-facció, refrigeració, ventilació, ACS, control de la humitat) i d'il·luminació; projectes d'instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació en els quals s'incloguen les reformes realitzades en els últims anys; plans elèctrics unifilars; inventari i característiques tècniques dels equips d'instal·lacions tèrmiques; factures o dades històriques dels subministraments d'electricitat i combustibles; corbes de càrrega facilitades per l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica; certificats de mesuraments de rendiment de caldera, característiques ocupacionals i funcionals, etc. 

 • Prediagnosi: a partir de les dades recopilades i de les visites a l'edifici, es realitzarà un inventari energètic de l'edifici i un reportatge fotogràfic dels aspectes constructius i detalls de les instal·lacions i equipament. 

 • Planificació de l'auditoria energètica: inclourà la planificació de visites per al correcte desenvolupament de l'auditoria, un diagrama de flux en el qual s'arrepleguen les etapes de realització de l'auditoria, la duració i l'abast de cadascuna d'elles; la planificació de mesuraments a realitzar corresponents als principals equips i consums energètics de l'edifici (calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, il·luminació i altres consums), etc. 

 • Avaluació energètica: haurà de permetre conèixer l'eficiència de les instal·lacions consumidores d'energia amb l'objectiu d'identificar i analitzar les possibilitats d'estalvi o diversificació energètica en els equips o instal·lacions de l'edifici consumidors d'energia o entre altres instal·lacions no consumidores però que el seu tractament implique una reducció del cost energètic. 

 • Definició de millores resultants: a la vista de l'avaluació energètica de l'edifici, es definirà una llista justificada de mesures de millora encaminades a augmentar l'eficiència energètica sense disminuir la qualitat dels serveis prestats ni l'habitabilitat de l'edifici. En la proposta de millores s'haurà de contemplar si la reforma o nova instal·lació és tècnicament viable. A més, es podran incloure mesures relacionades amb el comportament dels usuaris (tipus de vestimenta, regulació de termòstats, etc.) i amb el control de les instal·lacions, com ara el règim horari de posada en marxa i parada de les instal·lacions en horari laboral i en horari de cap de setmana, etc.

 • Pla d'inversions: recopilarà com a mínim totes les actuacions d'estalvi energètic detectades en l'auditoria que presenten el suficient grau de maduresa tecnològica amb un període de retorn de la inversió inferior a dos anys, i una proposta d'inversions a escometre en un curt·mitjà termini (menor o igual a tres anys)1 per a aconseguir, en còmput global, almenys un estalvi del 30% en el consum d'energia final global1 de l'edifici o de la part ocupada. 

 • Generació d'informe final i informe resum: es realitzarà un informe final que arreplegue tot el desenvolupament de l'auditoria i un informe resum amb les principals millores a realitzar en l'edifici. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'inclourà una memòria de les actuacions previstes amb les fases indicades en la descripció de la mesura. 

Durant l'elaboració de l'auditoria es mantindran les reunions indicades per la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte. En cada fase es generarà un document que es lliurarà a aquesta unitat. Les visites per a la recopilació de la informació de l'edifici seran concertades amb l'auxiliar de manteniment de l'edifici. Les dades de la prediagnosi s'arreplegaran en una base de dades de programari lliure. 


1. El termini i el percentatge d'estalvi indicats són orientatius. Es podran modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques particulars de l'edifici i el tipus d'intervenció prevista. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'inclou una memòria que arreplega les actuacions a realitzar conforme a les fases indicades en la descripció de la mesura. 

EN FASE DE REALITZACIÓ DE L'AUDITORIA 

La unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte realitzarà el seguiment de les diferents fases, podent·se sol·licitar reunions amb l'entitat adjudicatària, o cap de projecte designat per l'entitat, per a avaluar i supervisar el correcte desenvolupament de l'auditoria. En particular, realitzarà les següents activitats de seguiment: 

 • Coordinarà la fase d'inicial de recopilació de la informació de l'edifici. 

 • Revisarà el document generat en la prediagnosi, podent sol·licitar una ampliació de les dades arreplegades. 

 • Comprovarà que la planificació o documentació presentada és satisfactòria, podent·se sol·licitar una proposta millorada; així mateix, podrà determinar quins aspectes de l'auditoria s'han de potenciar més o sobre quins consums energètics s'ha d'actuar en major mesura. 

 • Revisarà l'informe final, podent exigir que es milloren alguns aspectes o que es desenvolupen amb més profunditat algunes mesures. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum. Consultar
 • UNE·EN 16247·1:2012. Auditories Energètiques. Part 1: Requisits generals (versió corregida en data 2014·12·03). Serà anul·lada per: PNE·prEN 16247·1.
 • UNE·EN 16247·2:2014. Auditories Energètiques. Part 2: Edificis. Serà anul·lada per: PNE·prEN 16247·2.

Informació d'interés
 • Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració. (Atecyr). Documents tècnics d'instal·lacions en l'edificació. DTIE. 18.04 Auditories energètiques. Casos pràctics. Consultar
 • Consultar

Assessorament
 • Referències de plecs: Exemple de Plec de prescripcions tècniques per a la realització d'auditories energètiques i certificats d'eficiència energètica, Plataforma de Contractació del Sector Públic.