Visualització de contingut web

B2 — 02

APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Utilitzar l'aigua de pluja arreplegada en els edificis de nova construcció i els edificis existents (subjectes a reformes importants) per a usos que no requerisquen una qualitat d'aigua potable. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

La reutilització de les aigües depurades es regula en el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. En el seu Annex I.A se estableixen els criteris de qualitat per a la reutilització de les aigües segons els seus usos, per a això es podran utilitzar diferents sistemes de recollida i desinfecció. 

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

Existirà un sistema de captació, per a arreplegar l'aigua de pluja caiguda sobre zones del propi edifici, com ara teulades, terrasses de l'edifici o altres superfícies impermeables no transitades per vehicles ni persones. L'aigua arreplegada s'utilitzarà per a la descàrrega d'aparells sanitaris i, en el seu cas, per al reg del jardí privat. La superfície de captació s'estimarà en funció de les necessitats per a atendre aquests usos i de les precipitacions de la zona. 

L'aigua arreplegada serà filtrada i desinfectada mitjançant cloració, llum ultraviolada, etc., que elimine totalment el bacteri Escherichia coli i limite el contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i terbolesa, segons el Reial decret 1620/2007, i posteriorment serà conduïda a un sistema d'emmagatzematge amb volum adequat a l'ús previst i les probabilitats de recollida de l'aigua de pluja. L'aigua emmagatzemada serà distribuïda a través d'una xarxa diferenciada de subministrament d'aigua fins als punts de consum mitjançant bombament directe i/o indirecte o per un sistema de gravetat. Les canonades, les aixetes i els altres punts terminals del sistema d'aprofitament d'aigües pluvials han d'estar adequadament assenyalats (punt 2.2 de la secció HS 4 del CTE). 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificaran els elements de què constarà el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials (amb localització i quantificació de la superfície del sistema de captació, especificació i localització del sistema d'emmagatzematge, filtració, tipus de sistema de desinfecció, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua emmagatzemada i senyalització dels elements integrants del sistema) així com els usos als quals es pretén destinar l'aigua depurada. 

Així mateix, sempre que s'aboquen efluents al domini públic hidràulic, es comptarà amb una autorització d'abocament, i tractament, en el seu cas, segons la reglamentació vigent. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els usos als quals es destinarà l'aigua de pluja arreplegada així com la descripció del sistema d'aprofitament d'aigües pluvials (amb localització i quantificació de la superfície del sistema de captació, especificació i localització del sistema d'emmagatzematge, filtració, tipus de sistema de desinfecció, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua emmagatzemada i senyalització dels elements integrants del sistema), per a l'eliminació total del bacteri Escherichia coli i la limitació del contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i terbolesa, segons el Reial decret 1620/2007.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en el projecte es prescriu la incorporació d'un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució.
Es comprovarà la justificació sobre el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupen els elements de coberta, terrasses i altres superfícies impermeables, així com les instal·lacions d'evacuació i subministrament d'aigua.
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials s'ha executat segons les especificacions establides en projecte.
Es verificarà que la solució del sistema d'aprofitament d'aigües pluvials executat està arreplegada en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es desenvolupen les instal·lacions d'evacuació i subministrament d'aigua. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a:
 • Control de recepció de productes (aïllants tèrmics i acústics, impermeabilizants en l'envolupant de l'edifici, productes per a paviments interiors i exteriors, etc.);
 • Control d'execució (cobertes inclinades, cobertes planes i instal·lació de sanejament);
 • Proves de servei (estanquitat de cobertes planes d'edificis, xarxa interior de subministrament d'aigua i xarxes d'evacuació d'aigua).
També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.
A més es comprovarà en la documentació final d'obra l'existència d'una acta de posada en servei que certifique que el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials és correcte tècnicament i funcionalment.
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HS Salubritat. Secció HS 4 Subministrament d'aigua. Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNE-EN 16941-1:2019 Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 1: Sistemes per a la utilització d'aigua de pluja.

Informació d'interés
 • Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua. Aqua España. Instal·lació, manteniment i sistema de control de l'aprofitament d'aigües pluvials. Aqua España. Consultar
 • Guia tècnica d'aprofitament d'aigües pluvials en edificis. Aqua España. Consultar
 • Aqua España. Comentaris sobre la norma UNE-EN 16941-1:2019 Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 1: Sistemes per a la utilització d'aigua de pluja. Consultar
 • Asociació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua. Aqua España. Consultar