Visualització de contingut web

B2 — 02

APROFITAMENT D’AIGÜES PLUVIALS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Utilitzar l'aigua de la pluja recollida en el mateix edifici per a usos que no requerisquen una qualitat d'aigua potable.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La reutilització de les aigües depurades es regula en el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. En l'annex I.A s'estableixen els criteris de qualitat per a la reutilització de les aigües segons els usos d'aquestes. Per a fer-ho, es podran utilitzar diferents sistemes de recollida i desinfecció.

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. Per exemple, es podrà sol·licitar l'aprofitament d'aigües pluvials si és viable la ubicació d'un sistema de captació amb superfície suficient.


Descripció

Hi haurà un sistema de captació, de la màxima superfície possible, per a recollir l'aigua de pluja caiguda sobre zones del mateix edifici, com ara teulades, terrasses de l'edifici o altres superfícies impermeables no transitades per vehicles ni persones. L'aigua recollida s'utilitzarà per a la descàrrega d'aparells sanitaris i, si escau, per al reg del jardí privat.

Per a fer-ho, l'aigua recollida es filtrarà i es desinfectarà mitjançant cloració, llum ultraviolada, etc., que elimine totalment el bacteri Escherichia coli i limite el contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i terbolesa, segons el Reial Decret 1620/2007, i posteriorment es conduirà a un sistema d'emmagatzematge amb un volum adequat a l'ús previst i les probabilitats de la recollida de l'aigua de pluja. L'aigua emmagatzemada serà distribuïda a través d'una xarxa diferenciada de subministrament d'aigua fins als punts de consum mitjançant bombament directe i/o indirecte o per un sistema de gravetat. Les canonades, les aixetes i els altres punts terminals del sistema d'aprofitament d'aigües pluvials han d'estar adequadament assenyalats (punt 2.2 de la secció HE 4 del CTE).

En la documentació que caldrà entregar en la fase d'adjudicació s'hauran d'especificar els elements de què constarà el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials (amb localització i quantificació de la superfície del sistema de captació, especificació i localització del sistema d'emmagatzematge, filtració, tipus de sistema de desinfecció, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua emmagatzemada i senyalització dels elements integrants del sistema), així com els usos als quals es pretén destinar l'aigua depurada.

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació entregada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els usos als quals es destinarà l'aigua de pluja recollida, així com la descripció del sistema d'aprofitament d'aigües pluvials (amb localització i quantificació de la superfície del sistema de captació, especificació i localització del sistema d'emmagatzematge, filtració, tipus de sistema de desinfecció, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua emmagatzemada i senyalització dels elements integrants del sistema), per a l'eliminació total del bacteri Escherichia coli i la limitació del contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i terbolesa, segons el Reial Decret 1620/2007.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es prescriu la incorporació d'un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials segons el que estableix la descripció de la mesura i el que ha verificat la fase d'adjudicació, i les solucions quedaran definides en el projecte amb el detall suficient per a executar-les.

S'haurà de comprovar la justificació sobre el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost), en els quals es desenvolupen els elements de coberta, terrasses i altres superfícies impermeables, així com les instal·lacions d'evacuació i subministrament d'aigua.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials s'ha executat segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que la solució del sistema d'aprofitament d'aigües pluvials executat està recollida en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres en què es desenvolupen les instal·lacions d'evacuació i subministrament d'aigua. En particular, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (impresos 2, Aïllants tèrmics i acústics i Impermeabilitzants en l'envolupant de l'edifici, Paviments interiors i exteriors, etc.).
 • Control d'execució (impresos 23, Teulades; 24, Cobertes planes, i 32 Instal·lació de sanejament); i
 • Proves de servei (impresos 37, Proves de servei de cobertes planes; 38, Proves de servei de xarxa interior de subministrament d'aigua, i 39 Proves de servei de xarxes d'evacuació d'aigua).

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.

A més s'haurà de comprovar en la documentació final d'obra l'existència d'una acta de posada en servei que certifique que el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials és correcte tècnicament i funcionalment.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Document bàsic HS Salubritat. Secció HS 4 "Subministrament d'aigua". Codi tècnic de l'edificació. Consultar
 • Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. Consultar
 • UNE-EN 16941-1:2019 Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 1: Sistemes per a la utilització d'aigua de pluja. Consultar

Informació d'interés
 • Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Instal·lació, manteniment i sistema de control de l'aprofitament d'aigües pluvials. Aqua España Consultar
 • Guia tècnica d'aprofitament d'aigües pluvials en edificis. Aqua España. Consultar
 • Comentaris sobre la Nueva Norma UNE-EN 16941-1:2019 "Sistemas in situ de agua no potable". Parte 1: "Sistemes per a la utilització d'aigua de pluja". Consultar
 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua. Consultar