Visualització de contingut web

Annex VI

Normes i referències


Normes i altres instruments: Unió Europea

 • Comunicació de la comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions (COM 2020) el nou Pla d'acció per a l'economia circular.
 • Reglament (UE) núm. 1010/2019, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relatiu a l'adaptació de les obligacions d'informació en l'àmbit de la legislació relativa al medi ambient i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 166/2006 i (UE) núm. 995/2010, del Parlament Europeu i del Consell; les Directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/ CE, 2009/147/CE i 2010/63/UE, del Parlament Europeu i del Consell; els reglaments (CE) núm. 338/97 i (CE) núm. 2173/2005, del Consell, i la Directiva 86/278/CEE, del Consell.
 • Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.
 • Reglament (UE) 2018/1999, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, sobre la governança de la Unió de l'Energia i de l'Acció pel Clima, i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 663/2009 i (CE) núm. 715/2009, del Parlament Europeu i del Consell; les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, del Parlament Europeu i del Consell, i les directives 2009/119/CE i (UE) 2015/652, del Consell, i es deroga el Reglament (UE) núm. 525/2013, del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament (UE) 2017/1369, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2017, pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE.
 • Reglament (UE) 2016/918, de la Comissió, de 19 de maig de 2016, que modifica, a l'efecte de la seua adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.
 • Document de treball dels serveis de la Comissió. Criteris de CPE de la UE per al disseny, la construcció i la gestió d'edificis d'oficines. Brussel·les, 20.5.2016.
 • Directiva 2014/94/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius. Modificat pel Reglament delegat (UE) 2018/674, de la Comissió, de 17 de novembre de 2017.
 • Decisió (UE) 2014/312, de la Comissió de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i els vernissos d'interior i exterior.
  Modificada per:
  • Decisió (UE) 2015/886, DE LA COMISSIÓ; text pertinent a l'efecte de l'EEE de 8 de juny de 2015.
  • Decisió (UE) 2016/397, DE LA COMISSIÓ; text pertinent a l'efecte de l'EEE de 16 de març de 2016.
  • Decisió (UE) 2018/666, DE LA COMISSIÓ; text pertinent a l'efecte de l'EEE de 27 d'abril de 2018.
  • Decisió (UE) 2020/503, DE LA COMISSIÓ; text pertinent a l'efecte de l'EEE de 3 d'abril de 2020.
 • Decisió (UE) 2013/641, de la Comissió, de 7 de novembre de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a vàters i urinaris de descàrrega.
 • Decisió (UE) 2013/250, de la Comissió, de 21 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a l'aixeteria sanitària (rectificació, DO L 280, 22.10.2013).
 • Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE (es transposa pel Reial decret 56/2016, de 12 de febrer).
  Modificada per:
  • Directiva 2013/12/UE, del Consell, de 13 de maig de 2013.
  • Directiva (UE) 2018/844, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018.
  • Directiva (UE) 2018/2002, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018.
  • Reglament (UE) 2018/1999, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018.
  • Reglament delegat (UE) 2019/826, de la Comissió, de 4 de març de 2019.
  • Directiva (UE) 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019.
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Modificat per:
  • Reglament delegat (UE) núm. 568/2014, de la Comissió, de 18 de febrer de 2014.
  • Reglament delegat (UE) núm. 574/2014, de la Comissió, de 21 de febrer de 2014.
 • Reglament (UE) núm. 995/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta. Modificat pel Reglament (UE) 2019/1010, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019.
 • Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de 2010 relativa a l'eficiència energètica dels edificis.
  Modificada per:
  • Directiva (UE) 2018/844, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018.
  • Reglament (UE) 2018/1999, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018.
 • Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen directives determinades (es transposa per la Llei 22/2011, de 28 de juliol).
  Modificada/rectificada per:
  • Decisió 2011/753, de 18 de novembre, sobre el càlcul de la gestió de residus.
  • Reglament 715/2013, de 25 de juliol, en relació amb l'article 6, sobre ferralla de coure.
  • Decisió 2013/727, de 6 de desembre, de conformitat amb l'article 33.2, sobre formats de notificació d'informació.
  • Se substitueix l'annex III, pel Reglament 1357/2014, de 18 de desembre.
  • Correcció d'errors en DOUE L 21, de 28 de gener de 2015.
  • Es modifica l'annex II, per la Directiva 2015/1127, de 10 de juliol.
  • Es modifica l'annex III, pel Reglament 2017/997, de 8 de juny.
  • Es modifica per la Directiva 2018/851, de 30 de maig.
  • Correcció d'errors en DOUE L 180, de 4 de juliol de 2019.
  • Es completa per la Decisió 2019/1597, de 3 de maig.
 • Reglament (CE) núm. 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i les mescles químiques (REACH). (Modificat per diverses disposicions, entre elles, el Reglament (UE) 2015/830 de la Comissió, de 28 de maig de 2015. Última modificació pel Reglament (UE) 2020/171, de la Comissió, de 6 de febrer de 2020).
 • Reglament (CE) núm. 2173/2005 relatiu a l'establiment d'un sistema de llicències FLEGT aplicable a les importacions de fusta. Modificat per:
  • Reglament (UE) núm. 657/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014.
  • Reglament delegat (UE) 2016/1387, de la Comissió, de 9 de juny de 2016: es modifiquen els annexos I i III després d'un acord d'associació voluntària amb Indonèsia relatiu a un sistema de llicències FLEGT aplicable a les importacions de fusta a la Unió Europea.

Normes i altres instruments: Espanya

 • Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025).
 • Reial decret llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per a adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació a les directives 2009/72/CE i 2009/73/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural (es publica l'Acord de convalidació, per la Resolució de 13 de febrer de 2019).
 • Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.
  • Recurs 4178/2019 promogut contra els articles 9, 10 i 11, la disposició addicional 9, la disposició final 3 i l'annex I (referència BOE-A-2019-12868).
  • Es publica l'Acord de convalidació, per la Resolució de 18 d'octubre de 2018 (referència BOE-A-2018-14695)./li>
  • Correcció d'errors, amb modificació dels articles 12 i 21, en BOE núm. 252, de 18 d'octubre de 2018 (referència BOE-A-2018-14216).
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  Es modifica:
  • L'article 33.2 i 3, pel Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig (referència BOE-A-2020-4832).
  • L'article 159.4.d i f, pel Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril (referència BOE-A-2020-4705).
  • L'article 159.4, pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril (referència BOE-A-2020-4554). Es corregeixen errors en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, en el BOE núm. 99, de 9 d'abril de 2020 (referència BOE-A-2020-4377).

  Es corregeixen errors en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, en el BOE núm. 99, de 9 d'abril de 2020 (referència BOE-A-2020-4377).
  Es modifica:
  • L'article 29.4 i S'HI AFIG la disposició addicional 55, pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (referència BOE-A-2020-4208).
  • Els articles 118, 331 i la disposició final 1.3, pel Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer (referència BOE-A-2020-1651).
  • Els articles 20.1, 21.1.a i b, 22.1.a i b, 23.1.a i b i 318.b, per l'Ordre HAC/1272/2019, de 16 de desembre (referència BOE-A-2019-18748).
  • Els articles 35.1 d, 39.2, 71.2 d, 116.1, 122.2, 202.1 i 215.4, pel Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre (referència BOE-A-2019-15790).
  Es declara, en el Recurs 739/2018, la desestimació respecte a l'article 289.2, disposició addicional 43 i finals 9, 11, 12, per la Sentència 63/2019, de 9 de maig (referència BOE-A-2019-8644).
  Es modifica la disposició addicional 54, pel Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer (referència BOE-A-2019-1782).<
  Recurs 4261/2018 promogut contra determinats preceptes (referència BOE-A-2018-12259).
  Es modifica l'article 32.7 i s'hi afig la disposició addicional 54, per la Llei 6/2018, de 3 de juliol (referència BOE-A-2018-9268).
  Correcció d'errors en el BOE núm. 126 de 24 de maig de 2018 (referència BOE-A-2018-6892).
  Es modifiquen els articles 20.1, 21.1. a i b, 22.1. a i b, 23.1. a i b i 318. b, per l'Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre (referència BOE-A-2017-15717).
 • Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.
 • Instrument de ratificació de l'Acord de París, fet a París el 12 de desembre de 2015.
 • Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta.
 • Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.
  Es modifica l'article 3.36, pel Reial decret 638/2016, de 9 de desembre (referència BOE-A-2016-12466).
  Correcció d'errors en el BOE núm. 285 de 28 de novembre de 2015 (referència BOE-A-2018-6892).
 • Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb finalitats especials». Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest.
 • Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
  Es modifiquen els articles 21.2 i 24.1, pel Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre (referència BOE-A-2018-13593).
  Es declara la nul·litat del que s'ha indicat, per la Sentència del TS de 20 de desembre de 2017 (referència BOE-A-2018-1488).
  Es declara:
  • De manera reiterada, la nul·litat de l'article 49.1.m), per la Sentència del TS, de 4 de maig de 2017 (referència BOE-A-2017-6175).
  • De manera reiterada, la nul·litat de l'article 49.1.m, per la Sentència del TS de 16 de març de 2017 (referència BOE-A-2017-4486).
  Es declara la nul·litat de l'article 49.1.m, per la Sentència del TS de 20 de juny de 2016 (referència BOE-A-2016-6874).
  Es modifica la disposició addicional 2.6, transitòria 8 i el que indica l'annex VI i XIII, pel Reial decret 1074/2015, de 27 de novembre (referència BOE-A-2015-13140).
  S'hi afig la disposició addicional 20, pel Reial decret 1073/2015, de 27 de novembre (referència BOE-A-2015-12896).
  Es modifiquen les disposicions addicional 14.2 i transitòria 8.1 i 5, pel Reial decret 738/2015, de 31 de juliol (referència BOE-A-2015-8646).
  Es deroga la disposició transitòria 15 i es modifiquen els articles 7, 21, 22, 34 i 53; disposicions addicionals 7 i 12 i transitòria 8, pel Reial decret 1054/2014, de 12 de desembre (referència BOE-A-2014-12973).
 • Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni.
 • Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (modificacions i correcció d'errors disponibles en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&p=20200401&tn=6
 • Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
  Es modifica l'article 2.2 del procediment bàsic i la disposició addicional 2, pel Reial decret 564/2017, de 2 de juny (referència BOE-A-2017-6350).
  Correcció d'errors en el BOE núm. 125 de 28 de maig de 2013 (referència BOE-A-2018-6892).
 • Reial decret 234/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la Unió Europea.
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  Es modifica l'annex II, per l'Ordre AAA/699/2016, de 9 de maig (referència BOE-A-2016-4507).
  Es declara en la Qüestió 1066/2012 la DESESTIMACIÓ en relació amb la disposició addicional 15, per la Sentència 231/2015, de 5 de novembre (referència BOE-A-2015-13478).
  Es modifica l'apartat f de l'annex VIII, pel Reial decret 180/2015, de 13 de març (referència BOE-A-2015-3715).
  Es modifica:
  • L'article 27.8, per la Llei 5/2013, d'11 de juny (referència BOE-A-2013-6270).
  • Preceptes determinats, per la Llei 11/2012, de 19 de desembre (referència BOE-A-2012-15337).
  • Els articles 21, 25.3, 31, 32.3, 49.3, disposició transitòria 4 i annex X.7 , pel Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig (referència BOE-A-2012-5989).
 • Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08).
  Es declara la nul·litat dels paràgrafs 7 i 8 de l'article 81 i l'annex 19 de la instrucció, per la Sentència del TS de 27 de setembre de 2012 (referència BOE-A-2012-13531).
  Correcció d'errors en el BOE núm. 309, de 24 de desembre de 2008 (referència BOE-A-2008-20750).
 • Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.
 • Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.
 • Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.
  Es modifica:
  • La part II del Reglament, pel Reial decret 56/2016, de 12 de febrer (referència BOE-A-2016-1460).
  • Preceptes determinats, pel Reial decret 238/2013, de 5 d'abril (referència BOE-A-2013-3905).
  • El capítol VIII, articles 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42 i S'HI AFIGEN les disposicions addicionals 1, 2 i els apèndixs 4 i 5, pel Reial decret 249/2010, de 5 de març (referència BOE-A-2010-4514).
  • La part II de l'annex, pel Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre (referència BOE-A-2009-19915).
  Correcció d'errors en el BOE núm. 51, de 28 de maig de 2008 (referència BOE-A-2008-3745).
 • Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual s'estableix la regulació de la garantia de l'origen de l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència.
  Transposa:
  • Parcialment la Directiva 2004/8/CE, d'11 de febrer de 2004 (referència DOUE-L-2004-80330).
  • Parcialment, la Directiva 2001/77/CE, de 27 de setembre de 2001 (referència DOUE-L-2000-82582).
  Modificada:
  • Es modifiquen els articles 2, 3, 4.1, 6.3.a, 7, 11.1 i 2, 14 i la disposició addicional única.1 per l'Ordre IET/931/2015, de 24 de maig (referència BOE-A-2015-5635).
  • Es deroga amb els efectes indicats, l'article 15 i la disposició final única, es modifiquen els articles 1 a 6, 8, 9, 11 i 12 i s'hi afig la disposició addicional única, per l'Ordre ITC/2914/2011, de 27 d'octubre (referència BOE-A-2011-17070).
  • Correcció d'errors en el BOE núm. 170, de 17 de juliol de 2007 (referència BOE-A-2007-13750).
 • Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. Es modifica:
  • Els articles 13, 15, annex III de la part I, la part II i les referències indicades, pel Reial decret 732/2019, de 20 de desembre (referència BOE-A-2019-18528).
  • La part II del codi, per l'Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny (referència BOE-A-2017-7163).
  Se substitueix el document bàsic DB-HE Estalvi d'energia de la part II del codi per l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre (referència BOE-A-2013-9511).
  Es deroga l'article 2.5 i es modifiquen els articles 1, 2 i l'annex III de la part I, per la Llei 8/2013, de 26 de juny (referència BOE-A-2013-6938).
  Es declara la nul·litat de l'article 2.7 i del que indica el document «SI», per Sentència del TS de 4 de maig de 2010 (referència BOE-A-2010-12213). Es modifica:
  • L'article 4.4 de la part I, pel Reial decret 410/2010, de 31 de març (referència BOE-A-2010-6368).
  • Articles 1, 2, 9, 12, de la part I, les seccions SI. 3, SI. 4, l'annex SI. A i S'HI AFIG l'article 9 de la part II, pel Reial decret 173/2010, de 19 de febrer (referència BOE-A-2010-4056).
  • La part II, per l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril (referència BOE-A-2009-6743).
  Correcció d'errors i errates en el BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008 (referència BOE-A-2008-1337).
  Es modifica, pel Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre (referència BOE-A-2007-18400).
 • Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i pel qual es modifica el Reglament per a la seua execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril.
  Correcció d'errors en el BOE núm. 96, de 22 d'abril de 2006 (referència BOE-A-2006-7173).
 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles.
  (Se substitueix l'annex III, per l'Ordre PRE/1665/2012, de 19 de juliol (referència BOE-A-2012-10155). Es modifica l'article 2.f i i, pel Reial decret 1436/2010, de 5 de novembre (referència BOE-A-2010-17240).
 • Correcció d'errors en el BOE núm. 118, de 18 de maig de 2006 (referència BOE-A-2006-8716).
 • Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. (S'ha de tindre en compte la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE) per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, aplicable des de l'1 de juny de 2015. Referència (referència DOUE-L-2014-83791) i la correcció d'errors en el BOE núm. 61, de 12 de març de 2002).
 • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes.
  Es modifica preceptes determinats, s'hi afigen els articles 18 bis, 27 bis i les disposicions addicionals 12 i 13, se suprimeixen els articles 12 bis, 24 bis, 24 ter i la disposició final 1 i s'enumera el 24 quater com 24 bis, per la Llei 21/2015, de 20 de juliol (referència BOE-A-2015-8146).
  Es declara inconstitucional la disposició final 2 en els termes de l'FJ 7, l'extinció per la desaparició sobrevinguda de l'objecte dels preceptes indicats i la desestimació de tota la resta, per la Sentència 49/2013, de 28 de febrer (referència BOE-A-2013-3325).
  Es modifica l'article 15, per la Llei 25/2009, de 22 de desembre (referència BOE-A-2009-20725).
  Es declara en el Recurs 1014/2004 l'extinció pel desistiment del recurrent en relació amb els articles 7.2.h, 46.1 i 47.3, per l'Acte de 27 de març de 2007 (referència BOE-A-2007-8096).
  Es deroga l'article 7.2.h i 1.a i el 21.2, ES MODIFIQUEN determinats preceptes i S'HI AFIGEN els articles 12 bis, 35 bis, un capítol IV bis al títol II, un capítol V al títol IV i una nova disposició addicional, per la Llei 10/2006, de 28 d'abril (referència BOE-A-2006-7678).
 • Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos.
  Es modifica l'annex VI, per l'Ordre PRE/2056/2013, de 7 de novembre (referència BOE-A-2013-11690).
  Se substitueix el que s'ha indicat, pel Reial decret 717/2010, de 28 de maig (referència BOE-A-2010-9104).
  Es deroga:
  • En la forma indicada, l'article 22 amb la vigència que s'esmenta, per la Llei 8/2010, de 31 de març (referència BOE-A-2010-5293).
  • L'article 13 i l'annex VIII, pel Reial decret 1802/2008, de 3 de novembre (referència BOE-A-2008-17630).
  Es modifica:
  • L'annex VI, per l'Ordre PRE/1648/2007, de 7 de juny (referència BOE-A-2007-11451).
  • Els annexos II, III i V, per l'Ordre PRE/164/2007, de 29 de gener (referència BOE-A-2007-2205).
  • L'annex VI, per l'Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener (referència BOE-A-2006-468).
  Correcció d'errors en el BOE núm. 56, de 5 de març de 2004 (referència BOE-A-2004-4020).
 • Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües. (Modificacions, actualitzacions i correcció d'errors disponibles en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276&p=20191123&tn=6)
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. Modificada en l'article 19.1, disposició addicional 1 i disposicions transitòria 3 i derogatòria per la Llei 20/2015, de 14 de juliol (referència BOE-A-2015-7897), afegida la disposició addicional 8, per la Llei 9/2014, de 9 de maig (referència BOE-A-2014-4950), modificada en els articles 2 i 3, per la Llei 8/2013, de 26 de juny (referència BOE-A-2013-6938).
 • Modificada en l'article 14, per Llei 25/2009, de 22 de desembre (referència BOE-A-2009-20725), modificada en la disposició addicional 2, per la Llei 53/2002, de 30 de desembre (referència BOE-A-2002-25412) i modificada en l'article 3.1, per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (referència BOE-A-2001-24965).
 • Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. (Transposa la Directiva 94/62/CE del Parlament i del Consell, de 20 de desembre de 1994, relativa als envasos i als residus d'envasos).
 • Es modifica:
  • L'annex 1, per l'Ordre AAA/1783/2013, d'1 d'octubre (referència BOE-A-2013-10272).
  • Els articles 8 i 15, pel Reial decret 367/2010, de 26 de març (referència BOE-A-2010-5037).
  • L'annex 1, per l'Ordre MAM/3624/2006, de 17 de novembre (referència BOE-A-2006-20766).
  • Els articles 4.1, 5, 15.2, 16, 17 i l'annex 4 i s'hi afig l'article 9 bis, pel Reial decret 252/2006, de 3 de març (referència BOE-A-2006-3874).
 • Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.
  Es deroguen el capítol VII i la disposició addicional 5 i es declara la vigència amb caràcter reglamentari del que s'ha indicat, per la Llei 22/2011, de 28 de juliol (referència BOE-A-2011-13046).
  Es modifica:
  • L'article 2.1, per la Llei 9/2006, de 28 d'abril (referència BOE-A-2006-7677).
  • L'article 5, pel Reial decret 252/2006, de 3 de març (referència BOE-A-2006-3874).
  S'actualitza, sobre conversió a euros de les quanties indicades: Resolució de 21 de novembre de 2001 (referència BOE-A-2001-23479). Es modifica:
  • La disposició addicional primera, per la Llei 14/2000, de 29 de desembre (referència BOE-A-2000-24357).
  • Els articles 10 i 19, amb efectes d'1 d'abril de 1999, per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (referència BOE-A-1998-30155).
  Es modifica:
  • Els articles 6.1 i 10.1 i s'hi afig la disposició addicional setena, per la Llei 10/1998, de 21 d'abril (referència BOE-A-1998-9478).
  • La disposició addicional 6, per la Llei 66/1997, de 30 de desembre (referència BOE-A-1997-28053).
 • Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
  Es modifica l'annex I, pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre (referència BOE-A-2004-19311).
 • Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos.
  S'hi afig la disposició addicional 4, pel Reial decret 773/2017, de 28 de juliol (referència BOE-A-2017-10054).
  Es modifiquen els articles 5, 6.2, se substitueix el que s'ha indicat de l'article 19 i se suprimeix l'annex I, pel Reial decret 717/2010, de 28 de maig (referència BOE-A-2010-9104).
  Es deroga en la forma indicada l'article 28 amb la vigència que s'esmenta, per la Llei 8/2010, de 31 de març (referència BOE-A-2010-5293).
  Es modifica:
  • El títol i preceptes determinats, i SE SUPRIMEIXEN els articles 4, 7 a 17, 23; els annexos V, VII-A, VII-B, VII-C, VII-D, VIII, X i XI, pel Reial decret 1802/2008, de 3 de novembre (referència BOE-A-2008-17630).
  • Els annexos I i V, per l'Ordre PRE/1244/2006, de 20 d'abril (referència BOE-A-2006-7581).
  Es deroga la disposició addicional 1, pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer (referència BOE-A-2003-4376).
  Es modifica:
  • L'article 23.1 i l'annex XI, pel Reial decret 99/2003, de 24 de gener (referència BOE-A-2003-2211).
  • Els annexos I a VIII, per l'Ordre PRE/2317/2002, de 16 de setembre (referència BOE-A-2002-18438).
  • L'article 13.1, pel Reial decret 507/2001, d'11 de maig (referència BOE-A-2001-9096).
  • Els annexos I, IV, V, VI i IX, per l'Ordre de 5 d'abril de 2001 (referència BOE-A-2001-7617).
  • Els annexos I, III, IV i VI, per l'Ordre de 5 d'octubre de 2000 (referència BOE-A-2000-18244).
  • Els annexos I i V, per l'Ordre de 16 de juliol de 1999 (referència BOE-A-1999-16240).
  Es modifica:
  • Els annexos I i V , per l'Ordre d'11 de setembre de 1998 (referència BOE-A-1998-21829).
  • Els annexos I, III, V i VI, per l'Ordre de 30 de juny de 1998 (referència BOE-A-1998-16039).
  Se substitueixen els paràgrafs F) i G) de l'article 19.1, pel Reial decret 700/1998, de 24 d'abril (referència BOE-A-1998-10726).
  Es modifica:
  • L'annex I, per l'Ordre de 21 de febrer de 1997 (referència BOE-A-1997-5149).
  • L'annex I, per l'Ordre de 13 de setembre de 1995 (referència BOE-A-1995-20998).

Normes i altres instruments: Comunitat Valenciana

 • Estratègia valenciana de canvi climàtic i energia 2030.
 • Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social. Correcció d'errors de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social [2018/7072] (DOGV núm. 8340 de 17.07.2018) Referència Base dades 006930/2018
 • Acord de 9 de març de 2018, del Consell, d'aprovació de la II Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, les infraestructures i els equipaments del sector públic de la Generalitat.
 • Decret 39/2015, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es regula la certificació d'eficiència energètica dels edificis.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
  Afectada per:
  Acord de 26 de febrer de 2015, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana. [2015/2221] (DOGV núm. 7490 de 23.03.2015) Referència Base dades 002488/2015
  Modificada per:
  • Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2015/10410] (DOGV núm. 7689 de 31.12.2015)
  • Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2016/10576] (DOGV núm. 7948 de 31.12.2016)
  • Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2017/12191] (DOGV núm. 8202 de 30.12.2017)
  • Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2018/12241] (DOGV núm. 8453 de 28.12.2018)
  • Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana [2019/1152] (DOGV núm. 8481 de 07.02.2019)
  • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana [2019/1653] (DOGV núm. 8491 de 21.02.2019) Referència Base dades 001715/2019
  • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana [2019/1653] (DOGV núm. 8491 de 21.02.2019) Referència Base dades 001715/2019
 • Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana.
  Modificada per:
  • Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de mesures urgents d'impuls a la implantació d'actuacions territorials estratègiques.
  • Llei 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  • Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  • Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  • Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  • Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  • Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.
  • Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  • Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
  • Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor.
  • Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
 • Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven mesures per al control d'espècies exòtiques invasores a la Comunitat Valenciana.
  Modificada pel Decret 14/2013, de 18 de gener, del Consell, de modificació del Decret 213/2009, de 20 de novembre, pel qual s'aproven mesures per al control d'espècies exòtiques invasores a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 6947 de 21.01.2013)
  Correcció d'errors de l'Ordre 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20 de novembre (DOGV núm. 7301 de 23.06.2014).
 • Ordre de 19 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, sobre els requisits i els criteris mediambientals que cal introduir en els plecs de clàusules administratives que regisquen en els contractes de la Conselleria de Territori i Habitatge, les entitats autònomes i les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquesta.
 • Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i farciment, o amb finalitats de construcció (DOGV núm. 4860 d'11.10.2004).

Altres normes tècniques

 • UNE 53978:2019. Plàstic. Materials de polietilé (PE) reciclat. Característiques.
 • UNE-CEN/TR 13688:2008 IN Envasos i embalatges. Reciclatge de materials. Informe sobre els requisits dels materials i les substàncies per a previndre impediments continus al reciclatge.
 • UNE-CEN/TR 15897:2018 Tecnologia de bioreactor de membrana submergida (MBR).
 • UNE-CR 13504:2001 Envasos embalatges. Valorització de material. Criteris per a un contingut mínim de material reciclat.
 • UNE-EN 206:2013+A1:2018 Formigó. Especificacions, prestacions, producció i conformitat.
 • UNE-EN 816:2018. Aixeteria sanitària. Aixetes de tancament automàtic PN 10.
 • UNE-EN 933-11:2009 i UNE-EN 933-11:2009/AC:2010. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 11: Assaig de classificació dels components dels àrids gruixos reciclats.
 • UNE-EN 997:2019. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat.
 • UNE-EN 1111:2018. Aixeteria sanitària. Mescladors termoestàtics (PN 10). Especificacions tècniques generals.
 • UNE-EN 1287:2018. Aixeteria sanitària. Mescladors termoestàtics a baixa pressió. Especificacions tècniques generals.
 • UNE-EN 12464-1:2012. Il·luminació dels llocs de treball. Part 1: Llocs de treball en interiors.
 • UNE-EN 12541:2003. Aixeteria sanitària. Vàlvules de descàrrega d'aigua i vàlvules de tancament automàtic per a urinaris PN10.
 • UNE-EN 12566-3:2017 Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 3: Plantes de depuració d'aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la seua destinació.
 • UNE-EN 12566-7:2017v Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament terciari.
 • UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Àrids per a formigó.
 • UNE-EN 13407:2016. Urinaris murals. Requisits funcionals i mètodes d'assaig.
 • UNE-EN 13430:2005 Envasos i embalatges. Requisits per a envasos i embalatges recuperables mitjançant reciclatge de materials.
 • UNE-EN 13437:2004 Envasos i embalatges i reciclatge de material. Criteris per als mètodes de reciclatge. Descripció dels processos de reciclatge i diagrames de flux.
 • UNE-EN 13440:2003. Envasos i embalatges. Taxa de reciclatge. Definició i mètode de càlcul.
 • UNE-EN ISO 14021:2017. Etiquetes i declaracions ambientals. Afirmacions ambientals autodeclarades (etiquetatge ambiental tipus II).
 • UNE-EN 14055:2019. Cisternes per a vàters i urinaris.
 • UNE-EN 14243-1:2019. Materials produïts a partir de pneumàtics al final de la seua vida útil. Part 1: Definicions generals relatives als mètodes per a la determinació de les seues dimensions i impureses.
 • UNE-EN 15091:2014. Aixeteria sanitària. Aixeteria sanitària d'obertura i tancament electrònics.
 • UNE-EN 15342:2008. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de poliestiré (PS).
 • UNE-EN 15344:2008. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de polietilé (PE).
 • UNE-EN 15345:2008. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de polipropilé (PP).
 • UNE-EN 15346:2015. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de policlorur de vinil (PVC).
 • UNE-EN 15348:2015. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de poli(tereftalat d'etilé) (PET).
 • UNE-EN 16247-1:2012. Auditories energètiques. Part 1: Requisits generals.
 • UNE-EN 16247-2:2014. Auditories energètiques. Part 2: Edificis.
 • UNE-EN 16941-1:2019. Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 1: Sistemes per a la utilització d'aigua de pluja.
 • UNE-EN 62309:2005. Confiabilitat de productes que contenen components reutilitzats. Requisits per a la funcionabilitat i els assajos.
 • UNE-EN ISO 14024:2018. Etiquetes i declaracions ambientals. Etiquetatge ambiental tipus I, «Principis i procediments». (ISO 14024:2018).
 • UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetes i declaracions ambientals. Declaracions ambientals tipus III. Principis i procediments.
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.
 • UNE-EN 13170:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació.
 • UNE-EN 13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació.
 • UNE-EN 1912:2012. Fusta estructural. Classes resistents. Assignació de qualitats visuals i espècies.
 • UNE-EN 16351:2016. Estructures de fusta. Madera contralaminada. Requisits..
 • UNE-EN 14279:2007+A1:2009. Fusta microlaminada (LVL). Definicions, classificació i especificacions.
 • UNE-ENV 12872:2001. Taulers derivats de la fusta. Guia per a la utilització dels taulers estructurals en forjats, murs i cobertes.
 • UNE-EN 13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a utilitzar-se en la construcció. Característiques, avaluació de la conformitat i marcat.
 • UNE-EN 622-1:2004. Taulers de fibres. Especificacions. Part 1: Requisits generals.
 • UNE-EN 300:2007. Taulers d'encenalls orientats (OSB). Definicions, classificació i especificacions.
 • UNE-EN 636:2012+A1:2015. Taulers contraxapats. Especificacions.
 • UNE-EN 13353:2009+A1:2011. Taulers de fusta massissa (SWP). Requisits.
 • UNE 56810:2013. Sòls de fusta. Col·locació. Especificacions.
 • UNE 56823:2008. Sòls entarimats de fusta a l'exterior. Col·locació. Especificacions.
 • UNE-EN 335:2013. Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Classes d'ús: definicions, aplicació a la fusta massissa i als productes derivats de la fusta.
 • UNE-EN 16755:2018. Durabilitat de les prestacions de reacció al foc. Classificació dels productes derivats de la fusta ignifugats per a utilitzar-se en interior i en exterior.
 • UNE-EN 13170:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació.
 • UNE-EN 13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació.
 • UNE-EN 1912:2012. Fusta estructural. Classes resistents. Assignació de qualitats visuals i espècies.
 • UNE-EN 16351:2016. Estructures de fusta. Madera contralaminada. Requisits.
 • UNE-EN 14279:2007+A1:2009. Fusta microlaminada (LVL). Definicions, classificació i especificacions.
 • UNE-ENV 12872:2001. Taulers derivats de la fusta. Guia per a la utilització dels taulers estructurals en forjats, murs i cobertes.
 • UNE-EN 13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a utilitzar-se en la construcció. Característiques, avaluació de la conformitat i marcat.
 • UNE-EN 622-1:2004. Taulers de fibres. Especificacions. Part 1: Requisits generals.
 • UNE-EN 300:2007. Taulers d'encenalls orientats (OSB). Definicions, classificació i especificacions.
 • UNE-EN 636:2012+A1:2015. Taulers contraxapats. Especificacions.
 • UNE-EN 13353:2009+A1:2011. Taulers de fusta massissa (SWP). Requisits.
 • UNE 56810:2013. Sòls de fusta. Col·locació. Especificacions.
 • UNE 56823:2008. Sòls entarimats de fusta a l'exterior. Col·locació. Especificacions.
 • UNE-EN 335:2013. Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Classes d'ús: definicions, aplicació a la fusta massissa i als productes derivats de la fusta.
 • UNE-EN 16755:2018. Durabilitat de les prestacions de reacció al foc. Classificació dels productes derivats de la fusta ignifugats per a utilitzar-se en interior i en exterior.
 • UNE-EN ISO 10545-1:2015. Rajoles ceràmiques Part 1: Mostreig i criteris d'acceptació. (ISO 10545-1:2014).
 • UNE-EN 14411:2016. Rajoles ceràmiques Definicions, classificació, característiques, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, i marcatge.
 • UNE 138002:2017. Regles generals per a l'execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència.
 • UNE-CEN/TR 13548:2007 IN. Regles generals per al disseny i la instal·lació de rajoles ceràmiques.

Guies, articles i pàgines web

A

 • Abián Pérez, M., & al. (s. d.). Guías técnicas de madera en construcción. Guía de pavimentos de madera para interior. Consultar
 • Abián Pérez, M. Á., & Segura Orenga, G. (2016). «Evaluación del estado estructural de la madera después de incendios mediante técnicas no destructivas» [Assessment of fire-damaged structural timber by non-destructive testing]. Proceedings of the IV Fire Engineering Conference, (pàg. 4 p.). València, Spain.
 • Abián Pérez, M., & al. (s. d.). Guías técnicas de madera en construcción. Revestimientos de exterior e interior de madera. Consultar
 • AENOR. (2020). Certificación de medio ambiente. Consultar
 • Árboles ibéricos (2020). Árboles autóctonos de la península ibérica con ficha de propiedades. Consultar
 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España) (setembre de 2018). Instalación, mantenimiento y sistema de control del aprovechamiento de aguas pluviales. Consultar
 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España) (25 de juny de 2019). Comentarios sobre norma UNE-EN 16941-1:2019 Sistemas in situ de agua no potable. Parte 1: Sistemas para la utilización de agua de lluvia. Consultar
 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España) (25 de juny de 2019). Guía técnica de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios. Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) (s. d.). Cerámica para la arquitectura. Fachadas ventiladas y pavimentos técnicos. Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) (s. d.). Cerámica para la arquitectura. Fundamentos. Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Façanes Lleugeres i de Finestres (ASEFAVE) (abril de 2016). Manual de Protección Solar. Persianas, toldos y textiles. Consultar
 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). (2020). Consultar
 • Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP). (2020). Consultar
 • Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (Atecyr) (s. d.). DTIE Documentos técnicos de instalaciones en la edificación. Consultar

B

 • Bicicleta Club de Catalunya. (2012). Estudio sobre el uso y la promoción de la bicicleta en las universidades españolas. Consultar
 • Blue Angel. (2020). Consultar
 • BUILD UP. The European portal for energy efficiency in buildings. (s.f.). Bioclimatic architecture. Consultar

C

 • Cerro, S., Galindo, R., García, A., Monrós, A., & Bad, J. (s. d.). Fotocatalizadores de y en cerámica. Consultar
 • Ciències Ambientals (25 de maig de 2018). Nuevas normas en la gestión y reciclado de residuos en la UE. Consultar
 • Cigne nòrdic (2020). Consultar
 • Comissió Europea. (2016). Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE. Consultar
 • Comissió Europea. (2020). Green Public Procurement (GPP) Criteria. Consultar
 • Comissió Europea (s. d.). Circular economy. New action plan to increase recycling and reuse of products in the EU. Consultar
 • Comissió Europea (s. d.). Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell conforme al que disposa l'article 67, apartat 1, del Reglament (UE) núm. 305/2011; Manual de minimización y gestión de residuos en las obras de construcción y demolición. Consultar
 • Comissió Europea. Environment (s. d.). Listado de Entidades de Supervisión que ejercen el Sistema de Diligencia Debida acreditadas por la UE. Consultar
 • Comissió Europea. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. (2013). Informe d'antecedents tècnics sobre el grup de productes «aixeteria sanitària». Consultar
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. (2018). Comercio legal de la madera y de los productos de la madera. Consultar
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. (2020). Buscador de gestores de residuos autorizados en la Comunitat Valenciana. Consultar
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana (s. d.). Comercio legal de la madera. Consultar
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana (s. d.). Jardinería mediterránea III. Catálogo de plantas. Consultar
 • Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat Valenciana. (2008). Guía de regeneración urbana sostenible.
 • Consorci PremiumLight-Pro (octubre de 2018). Iluminación LED para interiores en el sector de servicios públicos y privados. Guía práctica: diseño y criterios de compra. Consultar

E

 • Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) (s. d.). Indicaciones de ENAC sobre la transición a la nueva norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Consultar
 • Especies durables más utilizadas en España (s. d.). Consultar
 • Etiqueta ecológica europea (2020). Consultar

F

 • Forest Stewardship Council (fisC). (2020). Consultar
 • Fundació Enrique Montoliu (FUNDEM) (2006). Jardinería mediterránea ecológica. Consultar

G

 • Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. (2020). Distintivo de garantía de calidad ambiental (etiqueta ambiental tipo I). Productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua. Consultar

I

 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). Programa «Life». (2000). Manual de minimización y gestión de residuos en las obras de construcción y demolición. Consultar
 • Institut Nacional d'Estadística (INE) (2020). Cantidad de residuos urbanos recogidos clasificados por tipo de residuo, periodo y comunidades autónomas. Consultar
 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (s. d.). Manual de Aparcamiento de Bicicletas. Consultar
 • Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (20 de gener de 2020). Pla nacional integrat d'energia i clima (PNIEC) 2021-2030. Consultar
 • Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME) (s. d.). Patologías de la madera y su tratamiento. Consultar
 • Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME) (s. d.). «La madera y el fuego se llevan mejor de lo que muchos creen». Consultar
 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). (2019). Programa d'estalvi i eficiència energètica en edificis del sector terciari 2019. Consultar
 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). (2019). Programa d'implantació de sistemes de gestió energètica 2019. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2020). Aplicación web de ayuda para elaborar la documentación del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición del proyecto de ejecución. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació. (2012). Guía de sistemas de ahorro de agua en la edificación.
 • Institut Valencià de l'Edificació (2019). Guía de la baldosa cerámica. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. (2018). Guía de diseño urbano en zonas mediterráneas para mitigar el efecto isla de calor.
 • Institut Valencià de l'Edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. (2012). Guía de incorporación de energías renovables en la edificación.
 • Institut Valencià de l'Edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. (2014). Guía de estrategias de diseño pasivo para la edificación.
 • International Passive House Association (s. d.). Passive House Guidelines. Consultar

L

 • Ling Zan, WenjunFa, TianyouPeng & Zhen-kuiGong (s. d.). Efecto de la fotocatálisis del nanómetro TiO2 y la placa de cerámica recubierta de TiO2 sobre el virus de la hepatitis B. Consultar

M

 • MADEREA. (s.f.). Clases de uso de la madera: La importancia de saber dónde se va a colocar. Consultar
 • MADEREA. (s.f.). Madera y fuego. Consultar
 • MADEREA. (s.f.). Reacción al fuego de la madera. Consultar
 • Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (2017). Guía técnica de aplicación de la ITC-BT 52. Instalaciones con fines especiales: infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Consultar
 • Ministeri per a la Transició Ecològica (s. d.). Guía para la rehabilitación de huecos mineros con residuos de construcción y demolición. Consultar
 • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (2020). Registro de documentos reconocidos con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE:. Consultar

N

 • Nacions Unides. (setembre de 2015). Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Consultar
 • Noguera, J., Moreno, A., Gozalbo, M., & Orts, D. (s. d.). Desarrollo de esmaltes cerámicos con propiedades bactericidas y fungicidas. Consultar

P

S

 • Servei de Pesca i Vida Silvestre dels Estats Units. (2011). Guía de proyectos para el hábitat en el patio de la escuela. Consultar

U

 • UNE, ENAC. (s.f.). Guía para el uso de las normas técnicas y la acreditación en la contratación pública. Consultar