Visualització de contingut web

Annex VI

NORMES I REFERÈNCIES

Normes i altres instruments: Uniò europea

 

 • Reglament (UE) 2021/1119 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de juny de 2021 pel qual s'estableix el marc per a aconseguir la neutralitat climàtica i es modifiquen els Reglaments (CE) n.o 401/2009 i (UE) 2018/1999 ("Legislació europea sobre clima"). Consultar

 • Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seua concessió directa a les comunitats autònomes.. Consultar

 • Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 • Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les regions Onada de renovació per a Europa: ecologitzar els nostres edificis, crear ocupació i millorar vides. COM/2020/662 final.

 • Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions Intensificar l'ambició climàtica d'Europa per a 2030: Invertir en un futur climàticament neutre en benefici dels nostres ciutadans. COM(2020) 562 final.

 • Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions (COM 2020) Nou Pla d'acció per a l'economia circular. COM/2020/98 final.

 • Reglament (UE) núm. 1010/2019 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relatiu a l'adaptació de les obligacions d'informació en l'àmbit de la legislació relativa al medi ambient i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 166/2006 i (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE i 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, els Reglaments (CE) núm. 338/97 i (CE) núm. 2173/2005 del Consell, i la Directiva 86/278/CEE del Consell.

 • Decisió d'execució (UE) 2019/436 de la Comissió, de 18 de març de 2019, relativa a les normes harmonitzades per a les màquines establides en suport de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. Modificada per:

  • Decisió d'execució (UE) 2019/1680 de la Comissió de 7 d'octubre de 2019.

  • Decisió d'execució (UE) 2019/1766 de la Comissió de 23 d'octubre de 2019..

  • Decisió d'execució (UE) 2019/1863 de la Comissió de 6 de novembre de 2019.

  • Decisió d'execució (UE) 2020/480 de la Comissió d'1 d'abril de 2020.

  • Decisió d'execució (UE) 2021/377 de la Comissió de 2 de març de 2021.

  • Decisió d'execució (UE) 2021/1813 de la Comissió de 14 d'octubre de 2021.

  • Decisió d'execució (UE) 2022/621 de la Comissió de 7 d'abril de 2022.

 • Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europe i del Consell d'11 de desembre de 2018 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables. Rectificada per:

  • Rectificació, DO L 311, 25.9.2020, p. 11 (2018/2001).

  • Rectificació, DO L 041, 22.2.2022, p. 37 (2018).

 • Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018 sobre la governança de la Unió de l'Energia i de l'Acció pel Clima, i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 663/2009 i (CE) núm. 715/2009 del Parlament Europeu i del Consell, les Directiva 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE del Parlament Europeu i del Consell i les Directives 2009/119/CE i (UE) 2015/652 del Consell, i es deroga el Reglament (UE) núm. 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les regions. Una estratègia europea per al plàstic en una economia circular. COM/2018/028 final.

 • Reglament (UE) 2017/1369 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2017 pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE. Modificat per:

  • Reglament (UE) 2020/740 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de maig de 2020.

 • Decisió de la Comissió de 25 de gener de 2017 per la qual s'estableixen els criteris per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE als revestiments a base de fusta, suro i bambú per a sòls.

 • Reglament (UE) 2016/1628 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de setembre de 2016 sobre els requisits relatius als límits de emisions de gasos i partícules contaminants i a l'homologació de tipus per als motors de combustió interna que s'instal·len en les màquines mòbils no de carretera, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 1024/2012 i (UE) núm. 167/2013, i pel qual es modifica i deroga la Directiva 97/68/CE. Modificat per:

  • Reglament (UE) 2020/1040 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de juliol de 2020.

  • Reglament (UE) 2021/1068 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021.

 • Reglament (UE) 2016/918 de la Comissió, de 19 de maig de 2016, que modifica, a l'efecte de la seua adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 • Document de Treball dels Serveis de la Comissió. Criteris de CPE de la UE per al disseny, la construcció i la gestió d'edificis d'oficines. Brussel·les, 20.5.2016.

 • Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió, de 28 d'abril de 2015, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en relació amb els requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid.

 • Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell quant als requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció local de combustible sòlid.

 • Decisió de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell Text pertinent a l'efecte del EEE. Consultar

 • Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell de 22 d'octubre de 2014 relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius. Modificat per el:

  • Reglament Delegat (UE) 2018/674 de la Comissió de 17 de novembre de 2017.

  • Reglament Delegat (UE) 2019/1745 de la Comisió de 13 d'agost de 2019.

 • Decisió (UE) 2014/312 de la Comissió, de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i vernissos d'interior i exterior. Modificada per:

  • Decisió (UE) 2015/886 de la Comissió. Text pertinent a l'efecte del EEE de 8 de juny de 2015.

  • Decisió (UE) 2016/397 de la Comissió. Text pertinent a l'efecte del EEE de 16 de març de 2016.

  • Decisió (UE) 2018/666 de la Comissió. Text pertinent a l'efecte del EEE de 27 d'abril de 2018.

  • Decisió (UE) 2020/503 de la Comissió. Text pertinent a l'efecte del EEE de 3 d'abril de 2020.

 • Decisió (UE) 2013/641 de la Comissió, de 7 de novembre de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a vàters i urinaris de descàrrega. 

 • Decisió (UE) 2013/250 de la Comissió, de 21 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a l'aixeteria sanitària. (Rectificació, DO L 280, 22.10.2013)

 • Reglament Delegat (UE) n° 811/2013 de la Comissió, de 18 de febrer de 2013, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a l'etiquetatge energètic d'aparells de calefacció, calefactors combinats, equips combinats d'aparell de calefacció, control de temperatura i dispositiu solar i equips combinats de calefactor combinat, control de temperatura i dispositiu solar. Modificat per:

  • Reglament Delegat (UE) no 518/2014 de la Comissió de 5 de març de 2014.

  • Reglament Delegat (UE) 2017/254 de la Comissió de 30 de novembre de 2016.

 • Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE. (Es transposa per Reial decret 56/2016, de 12 de febrer). Modificada per:

  • Directiva 2013/12/UE del Consell de 13 de maig de 2013.

  • Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018.

  • Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018.

  • Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018..

  • Reglament Delegat (UE) 2019/826 de la Comissió de 4 de març de 2019.

  • Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019.

  • Rectificació, DO L 296, 10.9.2020, p. 8 (2012/27/UE).

  • Rectificació, DO L 296, 10.9.2020, p. 9 (2018/2002).

 • Decisió (UE) 2013/641 de la Comissió, de 7 de novembre de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a vàters i urinaris de descàrrega.

 • Decisió (UE) 2013/250 de la Comissió, de 21 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a l'aixeteria sanitària. (Rectificació, DO L 280, 22.10.2013)

 • Reglament Delegat (UE) n° 811/2013 de la Comissió, de 18 de febrer de 2013, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a l'etiquetatge energètic d'aparells de calefacció, calefactors combinats, equips combinats d'aparell de calefacció, control de temperatura i dispositiu solar i equips combinats de calefactor combinat, control de temperatura i dispositiu solar. Modificat per:

  • Reglament Delegat (UE) núm. 518/2014 de la Comissió de 5 de març de 2014.

  • Reglament Delegat (UE) 2017/254 de a Comissió de 30 de novembre de 2016.

 • Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE. (Es transposa per Reial decret 56/2016, de 12 de febrer). Modificada per:

  • Directiva 2013/12/UE del Consell de 13 de maig de 2013.

  • Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018.

  • Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018.

  • Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018.

  • Reglament Delegat (UE) 2019/826 de la Comissió de 4 de març de 2019.

  • Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019.

  • Rectificació, DO L 296, 10.9.2020, p. 8 (2012/27/UE).

  • Rectificació, DO L 296, 10.9.2020, p. 9 (2018/2002).

 • Directiva 2011/65/UE del Parlament Europeu i del consell de 8 de juny de 2011 sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics (Directiva RoHS Restriction of Hazardous Substances).

 • Reglament Delegat (UE) n° 626/2011 de la Comissió, de 4 de maig de 2011, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'etiquetatge energètic dels condicionadors d'aire. Modificat per:

  • Reglament Delegat (UE) no 518/2014 de la Comissió de 5 de març de 2014.

  • Reglament Delegat (UE) 2017/254 de la Comissió de 30 de novembre de 2016.

  • Reglament Delegat (UE) 2020/1059 de la Comissió de 27 d'abril de 2020.

 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. Modificat per:

  • Reglament Delegat (UE) núm. 568/2014 de la Comissió de 18 de febrer de 2014

  • Reglament Delegat (UE) núm. 574/2014 de la Comissió de 21 de febrer de 2014

  • Reglament (UE) 2019/1020 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019

 • Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell de 20 d'octubre de 2010 pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta. Modificat pel Reglament (UE) 2019/1010 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019.

 • Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de 2010 relativa a l'eficiència energètica dels edificis. Modificada per:

  • Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018.

  • Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018.

 • Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) no 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. Modificat per:

  • Reglament (UE) núm. 517/2013 del Consell de 13 de maig de 2013.

  • Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió de 28 d'agost de 2017.

  • Reglament (UE) 2018/2026 de la Comissió de 19 de desembre de 2018.

 • Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006. Modificat per múltiples disposicions. Última modificació: Reglament Delegat (UE) 2021/1962 de la Comissió de 12 d'agost de 2021.

 • Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives. (Es transposa per Llei 22/2011, de 28 de juliol). Modificada/rectificada per:

  • Decisió 2011/753, de 18 de novembre sobre el càlcul de la gestió de residus.

  • Reglament 715/2013, de 25 de juliol, en relació amb l'art. 6, sobre ferralla de coure.

  • Decisió 2013/727, de 6 de desembre, de conformitat amb l'art. 33.2, sobre formats de notificació d'informació.

  • Se substitueix l'annex III, per Reglament 1357/2014, de 18 de desembre.

  • Correcció d'errors en DOUE L 21, de 28 de gener de 2015..

  • Es modifica l'annex II, per Directiva 2015/1127, de 10 de juliol..

  • Es modifica l'annex III, per Reglament 2017/997, de 8 de juny..

  • Es modifica per Directiva 2018/851, de 30 de maig.

  • Correcció d'errors en DOUE L 180, de 4 de juliol de 2019.

  • Es completa per Decisió 2019/1597, de 3 de maig.

 • Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents. Declaració Unió Europea. 31.7.2006.

 • Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). (Modificat per diverses disposicions, entre elles, el Reglament (UE) 2015/830 de la Comissió, de 28 de maig de 2015. Última modificació per Reglament (UE) 2021/224 de la Comissió de 13 de desembre de 2021).

 • Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006 relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE. Modificada per:

  • Reglament (CE) no 596/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2009.

  • Directiva 2009/127/CE del Parlament Europeu i del Consell. Text pertinent a l'efecte del EEE de 21 d'octubre de 2009.

  • Reglament (UE) núm. 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de febrer de 2013.

  • Directiva 2014/33/UE del Parlament Europeu i del Consell. Text pertinent a l'efecte del EEE de 26 de febrer de 2014.

  • Reglament (UE) 2019/1243 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019.

 • Reglament (CE) núm. 2173/2005 relatiu a l'establiment d'un sistema de llicències FLEGT aplicable a les importacions de fusta. Modificat per:

  • Reglament (UE) núm. 657/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014.

  • Reglament Delegat (UE) 2016/1387 de la Comissió de 9 de juny de 2016: es modifiquen els annexos I i III després d'un Acord d'Associació Voluntària amb Indonèsia relatiu a un sistema de llicències FLEGT aplicable a les importacions de fusta a la Unió Europea.

  • Reglament (UE) 2019/1010: es modifica el relatiu als informes que els països de la Unió Europea han d'elaborar tots els anys i exigeix a la Comissió que presente un informe al Parlament Europeu i al Consell sobre el funcionament i l'eficàcia del Reglament cada cinc anys a partir de 2021.

 • Directiva 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 2004 relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) degudes a l'ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de renovació de l'acabat de vehicles, per la qual es modifica la Directiva 1999/13/CE. Modificada per:

  • Reglament (CE) no 1137/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 22 d'octubre de 2008.

  • Directiva 2008/112/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2008.

  • Directiva 2010/79/UE de la Comissió de 19 de novembre de 2010.

  • Reglament (UE) 2019/1020 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019.

  • Reglament (UE) 2019/1243 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019.

 • Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de maig de 2000 relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure, i les seues modificacions i correccions. Modificada per:

  • Directiva 2005/88/CE del Parlament Europeu i del Consell. Text pertinent a l'efecte del EEE de 14 de desembre de 2005.

  • Reglament (CE) núm. 219/2009 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2009.

  • Reglament UE) 2019/1243 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019.

 • Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. Modificada por:

  • Decisió de la Comissió de 16 de gener de 2001.

  • Decisió de la Comissió de 22 de gener de 2001.

  • Decisió del Consell de 23 de juliol de 2001.

  • Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014.

 • Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Modificada per:

  • Directiva 97/62/ce del consell de 27 d'octubre de 1997.

  • Reglament (ce) no 1882/2003 del parlament europeu i del consell de 29 de setembre de 2003.

  • Directiva 2006/105/ce del consell de 20 de novembre de 2006.

  • Directiva 2013/17/ue del consell de 13 de maig de 2013.

 

Normes i altres instruments: Espanya

 

 • Reial decret 376/2022, de 17 de maig, pel qual es regulen els criteris de sostenibilitat i de reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle dels biocarburants, biolíquids i combustibles de biomassa, així com el sistema de garanties d'origen dels gasos renovables. Text consolidat. Consultar

 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Consultar

 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seua concessió directa a les comunitats autònomes. Consultar

 • Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural. Consultar

 • Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Consultar

 • I Pla d'Acció d'economia circular 2021-2023. Consultar

 • Resolució de 29 d'abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, pel qual aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Consultar

 • Resolució de 25 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Política Energètica i Mines i de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de març de 2021, pel qual s'adopta la versió final del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030. Consultar

 • Reial decret 960/2020, de 3 de novembre, pel qual es regula el règim econòmic d'energies renovables per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica. Consultar

 • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. "Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030". Consultar

 • Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. "ERESEE 2020. Actualització 2020 de l'Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació Energètica en el Sector de l'Edificació a Espanya". Consultar

 • Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret–Llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per a adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació a les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret–Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Resolució de 6 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNEIX que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. Consultar

 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de farciment i obres diferents a aquelles en les quals es van generar. Consultar

 • Instrument de ratificació de l'Acord de París, fet a París el 12 de desembre de 2015. Consultar

 • Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia , i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 817/2015, de 11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries del mateix i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 234/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la Unió Europea, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia vigents que els siguen aplicable, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual s'estableix la regulació de la garantia de l'origen de l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència , i les seues modificacions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització establits en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, i pel qual es modifica el Reglament per a la seua execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril. Consultar

 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el reglament del Domini Públic Hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. Consultar

 • Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos , i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses,i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació dels panells solars, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 

Normes i altres instruments: Comunitat Valenciana

 

 • Estratègia Valenciana de CanviClimàtic i Energia 2030. Consultar

 • Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social ,i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Acord de 9 de març de 2018, del Consell, d'aprovació de la II Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació de la Generalitat i el seu sector públic. Consultar

 • Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat. Consultar

 • Decret 39/2015, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es regula la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Consultar

 • Decret 1/2015, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió de la Qualitat en Obres d'Edificació. Consultar

 • Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

 • Decret 25/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el llibre de l'edifici per als edificis d'habitatge. Consultar

 • Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven mesures per al control d'espècies exòtiques invasores en la Comunitat Valenciana, i les seues modificacions. Text consolidat. Consultar

 • Ordre de 19 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, sobre requisits i criteris mediambientals a introduir en els plecs de clàusules administratives que regisquen en els contractes de la Conselleria de Territori i Habitatge, les entitats autònomes i entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquesta. Consultar

 • Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i farciment, o amb finalitats de construcció. Consultar

 

Normes i altres instruments: França

 

 • République Française. LOI n° 2020-105 del 10 de febrer 2020 relativa a la lluita contra el desaprofitament i a l'economia circular. Consultar

 

Otras normas técnicas

 

 • ASTM E1980-11(2019). American Society for Testing and Materials / ASTM International. Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces.

 • ISO 20887:2020. Sostenibilitat en edificis i obres d'enginyeria civil. Disseny per a desmuntatge i adaptabilitat. Principis, Requisits i Guia.

 • UNE 53972:2020 Plàstics. Materials de Polipropilè (PP) reciclat. Característiques i tipologia.

 • UNE 53978:2019. Plàstics. Materials de polietilè (PE) reciclat. Característiques.

 • UNE 56810:2013 Sòls de fusta. Col·locació. Especificacions.

 • UNE 56823:2008. Sòls entarimats de fusta a l'exterior. Col·locació. Especificacions.

 • UNE 136001:1995 EX. Panells prefabricats de ceràmica i algeps. Definicions i especificacions

 • UNE 138002:2017. Regles generals per a l'execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència.

 • UNE-CEN/TR 13548:2007 IN. Regles generals per al disseny i la instal·lació de rajoles ceràmiques.

 • UNE-CEN/TR 13688:2008 IN Envasos i embalatges. Reciclatge de materials. Informe sobre els requisits dels materials i substàncies per a prevenir impediments continus al reciclatge.

 • UNE-CEN/TR 15897:2018 (Ratificada) Tecnologia de bioreactor de membrana submergida (MBR).(Ratificada per l'Associació Espanyola de Normalització al febrer de 2019).

 • UNE-CEN/TR 15941:2011 IN Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Metodologia per a la selecció i ús de dades genèriques.

 • UNE-CR 13504:2001 Envasos i embalatges. Valorització de material. Criteris per a un contingut mínim de material reciclat.

 • UNE-EN 206:2013+A1:2018F ormigó. Especificacions, prestacions, producció i conformitat.

 • UNE-EN 300:2007. Taulers d'encenalls orientats (OSB). Definicions, classificació i especificacions.

 • UNE-EN 335:2013. Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Classes d'ús: definicions, aplicació a la fusta massissa i als productes derivats de la fusta.

 • UNE-EN 408:2011+A1:2012. Estructures de fusta. Fusta serrada i fusta laminada encolada per a ús estructural. Determinació d'algunes propietats físiques i mecàniques.

 • UNE-EN 622-1:2004. Taulers de fibres. Especificacions. Part 1: Requisits generals.

 • UNE-EN 636:2012+A1:2015. Taulers contraxapats. Especificacions.

 • UNE-EN 816:2018. Aixeteria sanitària. Aixetes de tancament automàtic PN 10.

 • UNE-EN 933-11:2009/AC:2010. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 11: Assaig de classificació dels components dels àrids gruixos reciclats.

 • UNE-EN 997:2019. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat.

 • UNE-EN 1111:2018. Aixeteria sanitària. Mescladors termostàtics (PN 10). Especificacions tècniques generals.

 • UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars.

 • UNE-EN 1287:2018. Aixeteria sanitària. Mescladors termostàtics a baixa pressió. Especificacions tècniques generals.

 • UNE-EN 1912:2012. Fusta estructural. Classes resistents. Assignació de qualitats visuals i espècies.

 • UNE-EN 12464-1:2022. Il·luminació dels llocs de treball. Part 1: Llocs de treball en interiors.

 • UNE-EN 12541:2003. Aixeteria sanitària. Vàlvules de descàrrega d'aigua i vàlvules de tancament automàtic per a urinaris PN10.

 • UNE-EN 12566-3:2017 Xicotetes instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 3: Plantes de depuració d'aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en el seu destí.

 • UNE-EN 12566-7:2017 Xicotetes instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament terciari.

 • UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Àrids per a formigó.

 • UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 Productes prefabricats de formigó. Pilotes de fonamentació.

 • UNE-EN 12825:2002. Paviments elevats enregistrables.

 • UNE-EN 12843:2005. Productes prefabricats de formigó. Mastelers i pals.

 • UNE-EN 13170:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació.

 • UNE-EN 13170: 2009. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació.

 • UNE-EN 13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació.

 • UNE-EN 13224:2012. Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats.

 • UNE-EN 13225:2013. Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals.

 • UNE-EN 13353:2009+A1:2011. Taulers de fusta massissa (SWP). Requisits.

 • UNE-EN 13407:2016+A1:2019 Urinaris murals. Requisits funcionals i mètodes d'assaig.

 • UNE-EN 13430:2005 Envasos i embalatges. Requisits per a envasos i embalatges recuperables mitjançant reciclatge de materials.

 • UNE-EN 13437:2004 Envasos i embalatges i reciclatge de material. Criteris per als mètodes de reciclatge. Descripció dels processos de reciclatge i diagrames de flux.

 • UNE-EN 13440:2003. Envasos i embalatges. Taxa de reciclatge. Definició i mètode de càlcul.

 • UNE-EN 13499:2004. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Sistemes compostos per a aïllament tèrmic extern (ETICS) basats en poliestirè expandit. Especificació.

 • UNE-EN 13500:2004. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Sistemes compostos per a aïllament tèrmic extern (ETICS) basats en llana mineral. Especificació.

 • UNE-EN 13693:2005+A1:2010. Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes.

 • UNE-EN 13747:2006+A2:2011. Productes prefabricats de formigó. prelloses per a sistemes de forjats.

 • UNE-EN 13830:2016+A1:2021. Façanes lleugeres. Norma de producte.

 • UNE-EN 13915:2018. Panells transformats amb plaques d'algeps laminat amb ànima cel·lular de cartó. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig.

 • UNE EN 13978-1:2006. Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges reforçats d'una peça o formats per elements individuals amb dimensions d'una habitació.

 • UNE-EN 13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a utilització en la construcció. Característiques, avaluació de la conformitat i marcat.

 • UNE-EN 14055:2019. Cisternes per a vàters i urinaris.

 • UNE-EN 14243-1:2019. Materials produïts a partir de pneumàtics al final de la seua vida útil. Part 1: Definicions generals relatives als mètodes per a la determinació de les seues dimensions i impureses.

 • UNE-EN 14279:2007+A1:2009. Fusta microlaminada (LVL). Definicions, classificació i especificacions.

 • UNE-EN 14411:2016. Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, característiques, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, i marcat.

 • UNE EN 14844:2007+A2:2012. Productes prefabricats de formigó. Marcs.

 • UNE-EN 14991:2008. Productes prefabricats de formigó. Elements de fonamentació.

 • UNE-EN 14509:2014. Emplafones sàndwitx aïllants autoportantes de doble cara metàl·lica. Productes fets en fàbrica. Especificacions.

 • UNE-EN 15091:2014. Aixeteria sanitària. Aixeteria sanitària d'obertura i tancament electrònics.

 • UNE-EN 15258:2009. Productes prefabricats de formigó. Elements de murs de contenció.

 • UNE-EN 15342:2008. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de poliestirè(PS).

 • UNE-EN 15344:2008 2022. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de polietilè (PE).

 • UNE-EN 15345:2008. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de polipropilè (PP).

 • UNE-EN 15346:2015. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de policlorur de vinil (PVC).

 • UNE-EN 15348:2015. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de politereftalato d'etilè (PET).

 • UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.

 • UNE-EN 15804:2012+A2:2020 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.

 • UNE-EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.

 • UNE-EN 15976:2011. Làmines flexibles per a impermeabilització. Determinació de l'emissivitat.

 • UNE-EN 16247-1:2012. Auditories Energètiques. Part 1: Requisits generals. (Serà anul·lada por: PNE-prEN 16247-1).

 • UNE-EN 16247-2:2014. Auditories Energètiques. Part 2: Edificis. (Serà anul·lada per: PNE-prEN 16247-2).

 • UNE-EN 16351:2016. Estructures de fusta. Fusta contralaminada. Requisits.

 • UNE-EN 16755:2018. Durabilitat de les prestacions de reacció al foc. Classificació dels productes derivats de la fusta ignifugados per a la seua utilització en interior i exterior.

 • UNE-EN 16941-1:2019. Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 1: Sistemes per a la utilització d'aigua de pluja.

 • UNE-EN 16941-2:2021. Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 2: Sistemes per a la utilització d'aigües grises tractades.

 • UNE-EN 17190:2020. Làmines flexibles per a impermeabilització. Índex de reflectància solar.

 • UNE 41410:2008 Blocs de terra comprimida per a murs i barandats. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig.

 • UNE-EN 62309:2005. Confiabilitat de productes que contenen components reutilitzats. Requisits per a la funcionalitat i assajos.

 • UNE 127050:2020. Sistemes constructius industrialitzats per a edificis construïts a partir d'elements prefabricats de formigó. Requisits de comportament, fabricació, instal·lació i verificació.

 • UNE 127992-1:2019. Productes prefabricats de formigó. Elements per a murs. Part 1: Productes prefabricats de formigó armats amb fibres de vidre. Complement nacional a la Norma UNE-EN 14992.

 • UNE 138002:2017. Regles generals per a l'execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència.

 • UNE-CEN/TR 15941:2011 IN Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Metodologia per a la selecció i ús de dades genèriques.

 • UNE-EN ISO 10211:2012. Ponts tèrmics en edificació. Fluxos de calor i temperatures superficials. Càlculs detallats (ISO 10211:2007).

 • UNE-EN ISO 10545-1:2015. Rajoles ceràmiques. Part 1: Mostreig i criteris d'acceptació. (ISO 10545-1:2014).

 • UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús. (ISO 14001:2015).

 • UNE-EN ISO 14004:2016 Sistemes de gestió ambiental. Directrius generals sobre la implementació.(ISO 14004:2016).

 • UNE-EN ISO 14021:2017. Etiquetas y declaraciones ambientales. Afirmaciones ambientales autodeclaradas (Etiquetado ambiental tipo II).

 • UNE-EN ISO 14024:2018. Etiquetes i declaracions ambientals. Etiquetatge ambiental Tipus I. Principis i procediments. (ISO 14024:2018).

 • UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetes i declaracions ambientals. Declaracions ambientals tipus III. Principis i procediments.

 • UNE-EN ISO 14067:2019. Gasos d'efecte d'hivernacle. Petjada de carboni de productes. Requisits i directrius per a la quantificació. (ISO 14067:2018).

 • UNE-EN ISO 22969:2021. Pintures i vernissos. Determinació de la reflectància solar. (ISO 22969: 2019).

 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

 • UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 Avaluació de la conformitat. Requisits per a organismes que certifiquen productes, processos i serveis. (ISO/IEC 17065:2012).

 • UNE-ENV 12872:2001. Taulers derivats de la fusta. Guia per a la utilització dels taulers estructurals en forjats, murs i cobertes.

 

Guías, artículos y páginas web

 

A

 • Abián Pérez, M. Á., & Segura Orenga, G. (2016). Evaluació de l'estat estructural de la fusta després d'incendis mitjançant tècniques no destructives [Assessment of fire-damaged structu­ral timber by non-destructive testing]. Proceedings of the IV Fire Engineering Conference, (pág. 4 p.). Valencia, Spain.

 • Agenda de la Construcció Sostenible. Programa DAPconstrucción. Dapcons. Consultar

 • Alchapar, N.; Correa, E. (2015). Reflectància solar de les envolupants opaques de la ciutat i el seu efecte sobre les temperatures urbanes. Informes de la Construcció, 67, 2015. Consultar

 • Ajuntament de Barcelona. Àrea d'Ecologia Urbana. (diciembre de 2015). Guia de terrats vius i cobertes verdes. BCN. Consultar

 • Ajuntament de València. Cicle integral de l'Aigua. (2021). Guia Bàsica per al Disseny de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible a la Ciutat de València. Consultar

 • Ángel Azul. (2020). Consultar

 • Arbres ibèrics. (2020). Arbres autòctons de la península ibèrica amb fitxa de propietats. Consultar

 • arquitecturayempresa. Villares, J.A. (2020). Construcció modular: què és i quins són els seus principals beneficis. Consultar

 • Associació al Servei de la Investigació i la Tecnologia (ASIT). (2010). Guia ASIT de l'Energia Solar Tèrmica (document reconegut del RITE). Consultar

 • Associació de fabricants de morters i SATE (ANFAPA). Associats. Consultar

 • Associació de Fabricants de Morters i Sate (ANFAPA). (2018). Els ponts tèrmics en edificis. Consultar

 • Associació de Fabricants de Morters i Sate (ANFAPA). Sistemes d'Aïllament Tèrmic Exterior-SATE. (Articles tècnics). Consultar

 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España). Consultar

 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). (2018). Fusta contralaminada. Consultar

 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). Espècies de fusta: propietats, aplicacions, etc. Consultar

 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). Plecs de condicions Tècniques de productes de fusta. Consultar

 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España). (setembre de 2018). Instal·lació, manteniment i sistema de control de l'aprofitament d'aigües pluvials. Consultar

 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España). (25 de juny de 2019). Comentaris sobre la norma UNE-EN 16941-1:2019 Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 1: Sistemes per a la utilització d'aigua de pluja. Consultar

 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España). (25 de juny de 2019). Guia tècnica d'aprofitament d'aigües pluvials en edificis. Consultar

 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España). (2016). Guia Tècnica de recomanacions per al reciclatge d'aigües grises en edificis. Consultar

 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER). Consultar

 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER). (s.f.). Ceràmica per a l'arquitectura. Façanes ventilades i paviments tècnics. Consultar

 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics(ASCER). (s.f.). Ceràmica per a l'arquitectura. Fonaments. Consultar

 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics(ASCER). Revista Ceraspaña. Consultar

 • Associació Espanyola de Fabricants de Façanes Lleugeres i de Finestres (ASEFAVE). Consultar

 • Associació Espanyola de Fabricants de Façanes Lleugeres i de Finestres (ASEFAVE). (Abril de 2016). Manual de Protecció Solar. Persianes, tendals i tèxtils. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Certificació EMAS. Més enllà de ISO 14001. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Certificació ISO 14001 sistemes de gestió ambiental. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Certificacions mediambientals. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Declaracions ambientals de producte. GlobalEPD. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). GlobalEPD. Declaracions ambientals de producte. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Marca N. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Marca N Sostenible. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). "Certificació Edifici Sostenible. Què és la Certificació Edifici Sostenible de AENOR?". Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). La revista de l'avaluació de la conformitat. Núm. 373. Octubre 2021. "Certificació acreditada per a la circularitat dels plàstics". Consultar

 • Associació Ibèrica de Fabricants d'Impermeabilització (AIFIM). Associats. Consultar

 • Associació Marbre d'Alacant. Consultar

 • Associació Nacional d'Empresaris Fabricadors d'Àrids (ANEFA). Consultar

 • Associació Nacional de Fabricants de Materials Aïllants (ANDIMAT). Llistat d'associats. Consultar

 • Associació Nacional de Fabricants de Taulers (ANFTA). Taulers de fusta en la construcció. Consultar

 • Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA). Tableros de madera en la construcción. Consultar

 • Associació Nacional d'Industrials de Materials Aïllants (ANDIMAT). (2008). Guies tècniques de rehabilitació de l'envolupant tèrmica dels edificis. Solucions amb aïllament de poliestirè expandit (EPS). Consultar

 • Associació Nacional d'Industrials de Materials Aïllants (ANDIMAT). (2008). Guies tècniques de rehabilitació de l'envolupant tèrmica dels edificis. Solucions d'aïllament amb poliestirè extruit (XPS). Consultar

 • Associació Nacional d'Industrials de Materials Aïllants (ANDIMAT). (2008). Guies tècniques de rehabilitació de l'envolupant tèrmica dels edificis. Solucions d'aïllament amb poliuretà (PUR). Consultar

 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). Consultar

 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). Cercador de fabricants. Consultar

 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). (s.f.). Efecte illa de calor i la seua atenuació mitjançant elements prefabricats de formigó. Consultar

 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). (s.f.). Efecte illa de calor i la seua atenuació mitjançant elements prefabricats de formigó. Consultar

 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE) (2019). Forjats prefabricats de formigó. Guia tècnica. Consultar

 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE) (2019). Façanes prefabricades de formigó. Guia tècnica. Consultar

 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). (2019). Guia d'Aplicació de les autodeclaracions Ambientals de Productes Prefabricats de Formigó. Consultar

 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). (2019). Guia tècnica "estructures prefabricades de formigó". Consultar

 • Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP). Consultar

 • Associació Ibèrica de Fabricants d'Impermeabilització (AIFIm). (2012). AIFIm destaca els avantatges de la coberta plana invertida per a reduir les patologies associades a les filtracions i a la humitat. Consultar

 • Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (Atecyr). DTIE Documents tècnics d'instal·lacions en l'edificació. Consultar

 • Associació tècnica i empresarial de l'algeps (ATEDY). Llistat de socis. Consultar

 • Aqua Ambient Ibérica, S.L. Gonzalez, S. (2021). Publicació Norma UNE-EN 16941-2. Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 2: "Sistemes per a la utilització d'Aigües Grises Tractades". Consultar

 

B

 • BAMB. Buildings as material banks. Consultar

 • BAMB. Framework for Materials passports. (2017). Consultar

 • Bentley, I. (2000). Entorns vitals: Cap a un disseny urbà i arquitectònic més humà: Manual pràctic Gustavo Gili.

 • Bicicleta Club de Catalunya. (2012). Estudi sobre l'ús i la promoció de la bicicleta en les universitats espanyoles.. Consultar

 • Blue Angel. Consultar

 • Blue Angel. Environmentally Friendly Wall paints (DE-UZ 102). Consultar

 • Blue Angel. Environmentally Friendly Floor Coverings, Panels, Doors (DE-UZ 176). Consultar

 • BREEAM. Consultar

 • BUILD UP. The European portal for ener­gy efficiency in buildings. Bioclimatic architecture. Consultar

 

C

 • caloryfrio.com. Dominguez, M. (2022). Els millors tipus d'aixeteria per a estalviar aigua. Consultar

 • caloryfrio.com. Banys i sanitaris. Consultar

 • Cambra de la Comunitat Valenciana (s.f.). Quadern de Comerç i Sostenibilitat: Etiquetatge ecològic de productes. Consultar

 • CAS. Chemical Abstracts Service. A division of the American Chemical Society. Consultar

 • Cerro, S., Galindo, R., García, A., Monrós, A., & Bad, J. (s.f.). Fotocatalitzadors de i en ceràmica. Consultar

 • Ciències Ambientals. (25 de maig de 2018). Noves normes en la gestió i reciclatge de residus a la UE. Consultar

 • CIRIA Organisation. The SuDS manual. (2015). Consultar

 • Comisió Europea. (2016). Protocol de gestió de residus de construcció i demolició a la UE. Consultar

 • Comisión Europea. (2020). Green Public Procurement (GPP) Criteria. Consultar

 • Comisión Europea. Circular economy. New action plan to increase recycling and reuse of products in the EU. Consultar

 • Comisió Europea. CORDIS Resultats d'Investigacions de la UE. Materials nous per a reduir l'energia incorporada dels edificis. Consultar

 • Comisión Europea. Environment. Llistat d'Entitats de Supervisió que exerceixen el Sistema de Diligència Deguda acreditades per la UE. Consultar

 • Comisión Europea. The EU Ecolabel Product Catalogue. Consultar

 • Comisión Europea. EU Ecolabel Do-It- Yourself / Indoor and outdoor paints and varnishes. Consultar

 • Comisión Europea. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. (2013). Informe d'antecedents tècnics sobre el grup de productes "aixeteria sanitària". Consultar

 • Comisión Europea. Joint Research Centre. EU GPP Criteria for Public Space Maintenance. Consultar

 • Comisión Europea. Joint Research Centre. Revision of EU Green Public Procurement Criteria for Indoor Cleaning Services. Consultar

 • Comisión Europea. Dirección General de Medio Ambiente. Sundseth, K. Wegefelt, S. (editor), Mézard, N. (translator). (2008). Natura 2000: protecting Europe's biodiversity. Consultar

 • Comisió Europea. Medi ambient. The EU Ecolabel Product Catalogue (Catàleg de productes amb Ecolabel de la UE). Consultar

 • Comisió Europea. Medi ambient. Productes de neteja con EU Ecolabel. Consultar

 • Comisió Europea. Medi ambient. Revestiments de sòl a base de fusta, suro i bambú. Consultar

 • Comisió Europea. Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes. Emissions from non-road mobile machinery. (Emissions de maquinària mòbil no de carretera). Consultar

 • Comisión Europea. European framework for sustainable buildings. Level(s). Consultar

 • Conama local València. Pedro Pablo Peris García. Adaptació al Canvi Climàtic des de les infraestructures urbanes. L'experiència de Benaguasil en relació al drenatge sostenible. (2017). Consultar

 • Congrés Nacional del Medi Ambient. CONAMA. Grup de treball ST-10. Aigua i ciutat. Sistemes urbans de drenatge sostenible. (2018). Consultar

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. (2020). Cercador de gestors de residus autoritzats en la Comunitat Valenciana. Consultar

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. Comerç legal de la fusta. Consultar

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. (s.f.). Jardineria mediterrània III. Catàleg de plantes. Consultar

 • Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transi­ción Ecológica. Generalitat Valenciana. Portal sobre la Biodiversidad en la Comunitat Valenciana. Consultar

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. Portal sobre la Biodiversitat en la Comunitat Valenciana. Consultar

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana. (2022). Portal del Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana. Consultar

 • Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat Valenciana. (2008). Guia de regeneració urbana sostenible.

 • Consorcio PremiumLight-Pro. (Octubre de 2018). Il·luminació LED per a interiors en el sector de serveis públics i privats. Guia pràctica: disseny i criteris de compra. Consultar

 • Construction Management. (2021). Building with hemp blocks: Q&A. Consultar

 • Construmatica. Ecoetiquetes i Declaracions Ambientals. Consultar

 

D

 • DGNB, DK-GBC, GBCe, ÖGNI. (2021). EU Taxonomy Study – Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy criteria for buildings. Consultar

 • Dirección General de Tráfico. DGT. (2020). Distintius ambientals de vehicles. Consultar

 • Dodd N., Donatello S. & Cordella M. (2021). Level(s) indicator 2.4: Design for deconstruction user manual: introduc­tory briefing, instructions and guidance (Publication version 2.0). Consultar

 • Durmisevic, E. (2018, marzo). Reversible Building design guidelines. BAMB Project. Consultar

 

E

 • EcoHabitar. Consultar

 • ECO Platform. Consultar

 • E-FICIENCIA. (2022). Aixetes termostàtiques: quanta aigua pots estalviar?. Consultar

 • Tria Fusta. Beneficis de Construir en Fusta amb Elements Prefabricats. Consultar

 • EMICODE. Produkte. Consultar

 • Environmental Protection Agency's Office of Atmospheric Programs. (2008). Reducing Urban Heat Islands: Compen­dium of Strategies Cool Pavements. Consultar

 • Environmental Protection Agency's Office of Atmospheric Programs. (2008). Reducing Urban Heat Islands: Compen­dium of Strategies Cool Roofs. Consultar

 • EPD. The International EPD System. Consultar

 • European Cool Roof Council. Consell per al desenvolupament de coneixement científic i la investigació en tecnologia de coberta freda a Europa. Consultar

 

F

 • Fira de maquinària de construccióBauma. Electric construction machinery on the rise. Consultar

 • Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal) (FSC). (2020). Consultar

 • Fundació Enrique Montoliu (FUNDEM). (2006). Jardineria mediterrània ecològica. Consultar

 • Fundació Laboral de la Construcció. n(s.f.). Document Bàsic 10 PRL-RCD del codi tècnic de prevenció en obra civil. Prevenció de Riscos Laborals en Gestió de residus. Consultar

 • FuturENERGY. (2015). Nous materials basats en biocompostos redueixen l'energia incorporada dels edificis. Consultar

 • Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Consultar

 • Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. (2020). Distintiu de garantia de qualitat ambiental (etiqueta ambiental tipus I). Productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua. Consultar

 • Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció (FEVEC). (2020). Guia per al desenvolupament de memòries de sostenibilitat en la construcció. Consultar

 • Generalitat Valenciana. Registre d'Empreses amb el risc d'Amiant (RERA). Consultar

 • Global Cool Cities Alliance (GCCA). A Practical Guide to Cool Roofs and Cool Pavements. (2012). Consultar

 • Government of Canada. (s.f.). Keeping The Heat In – Section 6: Basement insulation: floors, walls and crawl spaces. Consultar

 • GreenCircle Certified. GreenCircle's recycled content verification process. Consultar

 • GreenCircle Certified. GreenCircle Certified Product Database. Consultar

 • Green Building Council Espanya (GBCe). Certificació VERDE. Consultar

 • Green Building Council Espanya (GBCe). Boucher, L. (2021). Com reduir el carboni incorporat dels edificis?. Consultar

 

I

 

 • iagua. Valdivieso, A. Què són els SUDS?. Consultar

 • Ihobe, Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern Basc (2021). Guia de construcció industrialitzada sostenible del País Basc. Consultar

 • Ihobe, Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern Basc. (Gener de 2020). Informe d'Anàlisi de cicle de vida. Comparativa ambiental entre diferents alternatives de vehicles. Elèctric, híbrid i combustió. Consultar

 • illbruck. Què són els compostos orgànics volàtils? Per què i com evitar-los?. Consultar

 • INNOVADORES. Fusta i foc: llarga història de malentesos. Consultar

 • Institut d'Edificació Modular (MBI). Consultar

 • Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC). Consultar

 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEeC). Programa Life. (2000). Manual de minimització i gestió de residus en les obres de construcció i demolició. Consultar

 • Institut Espanyol del Ciment i les seues Aplicacions (IECA). Consultar

 • Institut IMDEA Energia. (2021). Desenvolupament de nous materials de construcció de baixa o nul·la petjada de carboni. Revista Tècnica de Medi Ambient (RETEMA). Consultar

 • Institut Nacional d'Estadística (INE). (2020). "Quantitat de residus urbans arreplegats classificats per tipus de residu, període i comunitats autònomes". Consultar

 • Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball. Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant. Reial decret 396/2006, de 31 de març. Consultar

 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (s.f.). Manual d'Aparcament de Bicicletes. Consultar

 • Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (20 de Gener de 2020). Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030. Consultar

 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (2012). Sistemes d'Aïllament Tèrmic Exterior (SATE) per a la Rehabilitació de l'Envolupant Tèrmica dels Edificis. Consultar

 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (2009). Instal·lacions d'energia solar tèrmica. Plec de condicions Tècniques d'instal·lacions de baixa temperatura. Revisió 2009 Consultar

 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (2005, 2019, 2020). Il·luminació eficient en edificis. Guies tècniques d'eficiència energètica d'il·luminació en edificis. Consultar

 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). (2012). Guia tècnica de disseny de sistemes d'intercanvi geotèrmic de circuit tancat. Consultar

 • Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). (2007). Guía técnica Mantenimiento de instalaciones térmicas. Consultar

 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). (2007). Guia tècnica Manteniment d'instal·lacions tèrmiques. Consultar

 • Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge i Afins. (AIDIMA). (2010). Guia de revestiments interiors i exteriors de fusta. Associació Valenciana d'Empresaris de Fusteria i Afins (ASEMAD). Consultar

 • Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge i Afins. (AIDIMA). (2010). Guies tècniques de fusta en construcció. Espècies de fusta. Associació Valenciana d'Empresaris de Fusteria i Afins (ASEMAD).

 • Institut Tecnològic Metalmecánico, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). Consultar

 • Institut Tecnològic de Roques Ornamentals i Materials de Construcció (INTROMAC). (2019). Guia per a la selecció de materials de construcció sostenible. Projecte "Centre Transfronterer d'Innovació Empresarial en Ecodisseny en la EUROACE - Design & Green ENgineering" (DEGREN). Consultar

 • Institut Tecnològic Metalmecánico, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). Projecte MEND-EM (Desenvolupament d'una metodologia per a l'avaluació no destructiva de fusta estructural i aplicació innovadora a rehabilitació). Consultar

 • Institut Tecnològic Metalmecánico, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). (s.f.). La fusta i el foc es porten millor del que molts creuen. Consultar

 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). (2019). Programa d'estalvi i eficiència energètica en edificis del sector terciari 2019. Consultar

 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). (2019). Programa d'implantació de sistemes de gestió energètica 2019. Consultar

 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). (2022). Ajudes Energia. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (Maig de 2022). Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials existents RE10. Versió V1.2. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2022). Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials existents RE10. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2021). Base de dades IVE. Banc de preus i eines per al càlcul de costos de la construcció. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2021). Certificació d'oficines BES Benestar en Espais Sostenibles. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2020). Aplicació en línia de la Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2020). Aplicació web d'ajuda per a elaborar la documentació de l'Estudi de gestió de residus de construcció i demolició del projecte d'execució. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2020). Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2019). Guia de la rajola ceràmica. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE) (2018). Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2017). Programa d'Operacions de Manteniment en Edificis Existents, POMEES. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. (2015). Guia d'estratègies de regeneració urbana. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2013). Generador del llibre de l'edifici. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. (2012). Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). (2012). Guia per a l'elaboració del llibre de l'edifici. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. (2012). Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació. Consultar

 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. (2014). Guia d'estratègies de disseny passiu per a l'edificació. Consultar

 • International Passive House Associa­tion. (s.f.). Passive House Guidelines. Consultar

 

J

 

 • Junta d'Andalusia. Conselleria d'Agricultura i Pesca. (s.f.). Manual de reg de jardins. Consultar

 • Junta d'Andalusia, Natura 2000 i Life. Projecte Life Adaptamed. "Segrest de carboni: què és i com funciona?. Consultar

 

L

 

 • Ling Zan, WenjunFa, TianyouPeng, & Zhen-kuiGong. (2007). Efecte de la fotocatálisis del nanòmetre TiO2 i la placa de ceràmica recoberta de TiO2 sobre el virus de l'hepatitis B. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 86, 2007. Consultar

 

M

 

 • MADERA21. De la Cerda, F. (2022). Investigació estatunidenc destaca les bondats del CLT (Fusta Laminada Creuada) a través de la comparació entre un edifici híbrid i un altre de formigó. Consultar

 • Maderame. Construcció en Fusta: Tècniques, Avantatges i Desavantatges. Consultar

 • MADEREA. Classes d'ús de la fusta: La importància de saber on es col·locarà. Consultar

 • MADEREA. Fusta i foc. Consultar

 • MADEREA. Reacció al foc de la fusta. Consultar

 • MADEREA. Espècies durables més utilitzades a Espanya. Consultar

 • Ma Y, Stubbings WA, Cline-Cole R, Ha­rrad S. Human exposure to halogenated and organophosphate flame retardants through informal e-waste handling activities – A critical review. Environ Pollut. (2021). Jan 1; 268 (Pt A): 115727. doi: 10.1016/j.envpol.2020.115727. Epub 2020 Sep 26. PMID: 33010546. Consultar

 • Milieukeur. Consultar

 • Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (2017). Guia tècnica d'aplicació de la ITC-BT 52. Instal·lacions amb finalitats especials: infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Consultar

 • Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. (2018). Expedient 108/18 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat sobre la Valoració de l'experiència del personal com a criteri d'adjudicació. Consultar

 • Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat. Consultar

 • Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Registre General del CTE. Consultar

 • Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Distintius de qualitat d'elements prefabricats de formigó. Empreses amb distintiu de qualitat. Consultar

 • Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Sostenibilitat de l'estructura. Consultar

 • Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Programa d'ajudes per a la rehabilitació integral d'edificis residencials i habitatges. Finançat per la Unió Europea, Fons Next Generation EU. Consultar

 • Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Programa d'Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics de les Comunitats i Ciutats Autònomes (PIREP autonòmic). Consultar

 • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Secretaria d'Estat d'Energia. Registre de documents reconeguts amb la fi de facilitar el compliment de les exigències del RITE. Consultar

 • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (2019). Guies d'adaptació al risc d'inundació: sistemes urbans de drenatge sostenible. Consultar

 • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (2018). Guia per a la rehabilitació de buits miners amb residus de construcció i demolició. Consultar

 • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (2020). Registre de documents reconeguts amb la finalitat de facilitar el compliment de les exigències del RITE. Consultar

 • Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí. Guia per a l'Aplicació del RD 1620/2007 pel qual s'estableix el Règim Jurídic de la Reutilització de les Aigües Depurades. Consultar

 

N

 

 • Nacions Unides. (setembre de 2015). Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible.. Consultar

 • NF Certification. Consultar

 • Noguera, J., Moreno, A., Gozalbo, M., & Orts, D. 2010. Desarrollo de esmaltes cerámicos con propiedades bacterici­das y fungicidas. QUALIcer'10. Consultar

 • Nordic Swan Ecolabel. Consultar

 

P

 

 • PASSIVHAUS SPAIN. Dutxa amb recuperació d'energia Passive Shower. Consultar

 • Plataforma de Contractació del Sector Públic. (2019). Exemple de Plec de prescripcions tècniques per a la realització d'auditories energètiques i certificats d'eficiència energètica. Consultar

 • Programa per al Reconeixement de Certificació Forestal (Programme for the Endorsement of Forest Certification). PEFC. Consultar

 • Projecte REPARA 2.0. Desenvolupament de noves tècniques i sistemes d'informació per a la rehabilitació sostenible de paviments de carreteres. Consultar

 

S

 

 • S. Cerro, R. Galindo, A. García, A. Monrós, J. Badenes, C. Gargori, G. Monrós. (2012). Fotocatalitzadors d'i en ceràmica. QUALIcer'12. Consultar

 • Servei de Pesca i Vida Silvestre dels Estats Units. (2011). Guia de projectes per a l'hàbitat al pati de l'escola. Consultar

 • Seton Stiebert S. y otros. International Institute for Sustainable Development IISD. Emission Omissions: Carbon accounting gaps in the built environment. 2019. Consultar

 • Simón Grau, J. López Ayerra, Asfalt i Pavimentació. (2018). Paviments reflectors per a la mitigació del canvi climàtic. Part I: Estudi teòric i de laboratori. Consultar

 • Spain Green Building Council. Certifica­ción LEED. Consultar

 

T

 

 • TransportPolicy.net. Informació sobre normativa energètica i mediambiental del sector del transport mundial. Consultar

 • Tuyper. Certificat de conformitat. Consultar

 

U

 

 • United Nations Environment Program­me (2018): Guidance Document on Procuring Sustainable Buildings and Construction. Paris: UN Environment. Consultar

 • UNE, ENAC. (s.f.). Guia per a l'ús de les normes tècniques i l'acreditació en la contractació pública.. Consultar

 

V

 

 • Vicepresidència Tercera del Govern, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Comunitats energètiques. Consultar

 • Vicepresidència Tercera del Govern, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Etiqueta ecològica europea. Ecolabel. Consultar

 

W

 

 • Whole Building Design Guide (WBDG). 2021. Optimize Operational And Maintenance Practices. Consultar

 

X

 

 • Xarxa de Construcció amb Palla. Consultar

 • Xarxa Iberoamericana d'Arquitectura i Construcció amb Terra. Consultar