Visualització de contingut web

Annex III

Productes amb materials reciclats


Proporció de materials reciclats

El percentatge en pes de certs materials reciclats que poden incloure alguns productes segons les associacions de fabricants i altres entitats consultades és el següent:

Formigó:

 • Formigons en massa estructurals. Percentatge d'àrid gruix reciclat en pes sobre el contingut total d'àrid gruix: 20 % màxim i si es tracta d'un element de formigó armat de resistència característica no superior a 40 N/mm2, i queda exclòs el seu ús en formigó pretesat, segons l'EHE-08.
 • Formigons en massa no estructurals. Àrid reciclatge sobre contingut total d'àrid gruix: fins a 100%.

Productes prefabricats:

 • Productes prefabricats de formigó (fins i tot elements de formigó en massa com ara blocs i rajoles; paviments com ara llambordes, rajoles, vorades; mobiliari urbà com ara bancs, cadires, papereres, fonts, etc.). Contingut d'àrid reciclat: entre el 5 i el 20%.
 • Elements prefabricats de formigó amb caràcter estructural. Percentatge d'àrid gruix reciclat en pes sobre el contingut total d'àrid gruix: 20% màxim i si es tracta d'un element de formigó armat de resistència característica no superior a 40 N/mm2, i queda exclòs el seu ús en formigó pretesat, segons l'EHE-08.

Aïllants tèrmics:

 • Llana de vidre: 35% postconsum.
 • Llana de fibra de roca: 35% preconsum.

Làmines impermeabilitzants:

 • Làmines sintètiques de PVC-P i TPO (poliolefines): 5-10% preconsum.
 • Làmines bituminoses de betum modificat amb polímers SBS o APP: 15% postconsum.

Productes de vidre:

 • Superfícies envidrades de vidre: 11% preconsum.

Taulers:

 • Taulers Composite (també coneguts com WPC o Wood Plastic Composite) de fusta i plàstic reciclat: 100%.
 • Taulers aglomerats de partícules: 100% de la fusta que contenen.

La proporció de certs materials reciclats que poden incloure alguns productes segons el distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya és el següent:

 • Primeres matèries i productes d'àrid reciclat: mescles bituminoses (20% en pes sobre el contingut total d'àrid fi), terres vegetals (25% en pes sobre el contingut total d'arena incorporat).
 • Productes de cautxú reciclat (percentatge de cautxú reciclat respecte al total en pes del producte): productes de cautxú reciclat als quals s'exigeix certes característiques tècniques i/o propietats físiques o químiques bàsiques per al seu ús habitual (70%), productes de cautxú reciclat als quals s'exigeix certes característiques tècniques i/o propietats físiques o químiques específiques per al seu ús habitual (3%).
 • Productes de plàstic reciclat (percentatge de plàstic reciclat respecte al total en pes de material polimèric del producte): plàstic reciclat al qual s'exigeix certes característiques tècniques i/o propietats físiques o químiques bàsiques per al seu ús habitual (80%), plàstic reciclat al qual s'exigeix certes característiques tècniques i/o propietats físiques o químiques específiques per al seu ús habitual (40%), productes 100% reciclats que contenen plàstic reciclat (100%).
 • Productes de vidre reciclat (percentatge de vidre reciclat sobre el pes de producte): productes de vidre reciclat, exclosos els envasos de vidre transparent, sempre que el fabricant no puga demostrar que els elabora a partir de vidre reciclat de color blanc, asfalt i paviments continus que contenen àrids amb pols de vidre (5%) i resines sintètiques reforçades (10%).
 • Productes aïllants acústics amb material reciclat (percentatge de residu en pes): cautxú (70%), gomes (50%), fibres de materials plàstics (50%), fusta reciclada (50%), fibres tèxtils (50%), espumes (70%), altres residus (50%).
 • Productes aïllants tèrmics amb material reciclat (percentatge de residu en pes): paper (30%), fusta, fibres de material plàstic, fibres tèxtils o altres residus (20%).

Elements i productes en què poden estar presents materials reciclats

 • Particions: blocs i rajoles de formigó amb àrid reciclat, rajoles putzolàniques amb residus de processos industrials, etc.
 • Revestiments de sòls: paviment bicapa de formigó amb àrid reciclat, taulers Composite (també coneguts com WPC o Wood Plastic Composite) de fusta i plàstic reciclat, sòls de linòleum o PVC vinil amb plàstic reciclat, taulers laminats d'alta pressió, rajoles amb vidre reciclat agregat al ciment (rajoles de terratzo que incorporen vidre), mosaics de vidre reciclat, rajoles ceràmiques amb contingut reciclat, pedra natural aglomerada, moquetes de residus tèxtils, panells d'algeps reforçat amb addicions de cel·lulosa de paper reciclat, etc.
 • Revestiments de paraments: plaques d'algeps laminat reciclat, panells de ciment amb residus de processos industrials, taulers aglomerats de partícules rexapats, taulers laminats d'alta pressió, taulers de fibres de densitat mitjana, anomenats DM o MDF, panells d'algeps i paper reciclat, etc.
 • Revestiments de sostres: falsos sostres d'alumini amb metall reciclat, de fibra mineral reciclada, taulers laminats d'alta pressió, panells d'algeps i paper reciclat, etc.
 • Portes: d'acer amb metall reciclat, de taulers aglomerats de partícules rexapats o de taulers de fibres de densitat mitjana, anomenats DM o MDF, etc..
 • Superfícies envidrades amb vidre reciclat.
 • Aïllant tèrmic: de poliestiré procedent de residus termoplàstics, de cel·lulosa reciclada, llanes minerals (llana de fibra de roca amb materials petris reciclats, llana de vidre reciclat), etc.
 • Làmines impermeabilitzants: làmines sintètiques de PVC-P i TPO (poliolefines), làmines bituminoses de betum modificat amb polímers SBS o APP, làmines bituminoses de betum modificat amb polímers APP (polipropilé atàctic) sense cautxú reciclat, etc.
 • Elements prefabricats de formigó: elements de formigó en massa amb àrid reciclat (blocs i rajoles, paviments com ara llambordes, rajoles, vorades, etc.) i elements prefabricats de formigó amb caràcter estructural amb àrid gruixut reciclat, amb les limitacions establides en l'EHE-08.
 • Morters amb àrid reciclat, morter autonivellant amb residus de processos industrials, etc.