Visualització de contingut web

ANEXO I

RECEPCIÓ DE PRODUCTES

El present Annex desenvolupa el procediment a seguir en la recepció dels productes de construcció, a partir de l'indicat en el Codi Tècnic de l'Edificació (apartat 1), diferenciant entre els productes afectats pel Reglament (UE) Núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell (RPC) (apartat 2), i els productes no afectats per aquest reglament (apartat 3).
A més, s'esmenta la recepció de productes amb possible informació complementària, com són els etiquetatges ambientals de productes o el contingut de substàncies perilloses (apartat 4). Finalment, s'arreplega el que s'estableix sobre la justificació documental obligatòria dels productes en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra i en el Llibre de l'Edifici (apartats 5 i 6, respectivament).
 

1. CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

Segons s'indica en la Part I del CTE, article 7.2, el control de recepció en obra de productes, equips i sistemes, es realitzarà segons el següent:

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes

1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan l'exigit en el projecte. Aquest control comprendrà:

a. El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1

b. El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2.

c. El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentació dels subministraments

1. Els subministradors lliuraran al constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa.

Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:

a. Els documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.

b. El certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.

c. Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen transposició de les Directives Europees que afecten els productes subministrats.

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:

a. Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, en el seu cas, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.2.3.

b. Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seues característiques tècniques.

2. El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

7.2.3. Control de recepció mitjançant assajos

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons el que s'estableix en la reglamentació vigent, o bé segons l'especificat en el projecte o ordenats per la direcció facultativa.

2. La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establits en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

 

2. PRODUCTES AFECTATS PEL RPC

El RPC fixa condicions per a la introducció en el mercat o comercialització dels productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels productes de construcció en relació amb les seues característiques essencials i sobre l'ús del marcatge CE en aquests productes.

En el cas de productes de construcció de famílies específiques coberts per una Norma Harmonitzada (EN) o conformes amb una Avaluació Tècnica Europea (ETE) emesa per a aquests, el fabricant emetrà una declaració de prestacions en relació amb les seues característiques essencials (característiques referents als requisits bàsics de les obres de construcció) quan aquests productes s'introduïsquen en el mercat, excepte les excepcions previstes en l'Article 5 del RPC (esmentades a continuació en l'apartat Exempció de marcatge CE). El marcatge CE es col·locarà en els productes de construcció respecte dels quals el fabricant haja emès una declaració de prestacions.

Aquests productes seran rebuts en obra segons el següent procediment:

a) Control de la documentació dels subministraments

Es verificarà l'existència dels documents establits en els apartats a) i b) de l'article 7.2.1 de l'apartat 1 anterior, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE:

1. Haurà de portar el marcat CE1

El marcatge CE vindrà col·locat:

 • En el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble.

 • En una etiqueta adherida a aquest.

Quan això no siga possible o no puga garantir-se a causa de la naturalesa del producte, el marcatge CE vindrà col·locat:

 • En l'envàs.

 • Al costat dels documents d'acompanyament (per exemple, en l'albarà o en la factura).

2. S'haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d'aquestes en l'etiqueta o documentació del marcatge CE, com la Declaració de Prestacions (DdP, o DoP en anglès, acrònim de Declaration of Performance).

El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el fabricant, l'importador o el distribuïdor, haja emès una DdP. Si no s'ha emès la DdP no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o solapar amb ell altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres característiques no incloses en l'especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. Respecte a l'emissió de la DdP es poden trobar aquestes dues situacions, sent la primera d'elles la més habitual:

 • DdP a partir de norma harmonitzada: la DdP, ja siga en paper o per via electrònica, d'acord amb les especificacions tècniques harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques essencials relacionades amb l'ús o usos previstos del producte que apareguen en l'Annex o Annexos Z de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte.

 • DdP a partir d'Avaluació Tècnica Europea (ETE): en el cas de productes no coberts o no totalment coberts per una norma harmonitzada, pot donar-se la situació que el fabricant, havent obtingut d'un Organisme d'Avaluació Tècnica (OET) una Avaluació Tècnica Europea (ETE), o un anterior DITE2, per al seu producte i un ús o usos previstos, haja preparat una DdP i puga col·locar en aquest el marcat CE3,4. També pot donar-se la situació que, per a aqueixa mena de producte, d'altres fabricants, puga trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per la qual cosa hauran d'utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el compliment dels requisits reglamentaris.

 

EXEMPCIÓ DE MARCAT CE

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a ells la DdP, els següents productes de construcció:

a. Producte fabricat per unitat o fet a mesura en un procés no en sèrie, en resposta a una comanda específica i instal·lada en una obra única determinada per un fabricant responsable de la seguretat de la incorporació del producte en l'obra de construcció d'acord amb les normes nacionals aplicables i sota la responsabilitat de qui haja sigut designat com a responsable de la seguretat de l'execució de l'obra en virtut de les normes nacionals aplicables.

b. Producte fabricat en el propi lloc de construcció per a la seua incorporació en la corresponent obra de construcció d'acord amb les normes nacionals aplicables i sota la responsabilitat de qui haja sigut designat com a responsable de la seguretat de l'execució de l'obra en virtut de les normes nacionals aplicables.

c. Producte fabricat de manera tradicional o de manera adequada a la conservació del patrimoni i per un procés no industrial per a la renovació adequada d'obres de construcció protegides oficialment com a part d'un entorn determinat o pel seu mèrit arquitectònic o històric especial, en compliment de les normes nacionals aplicables.

 

DOCUMENTACIÓ SOBRE LA DDP

El fabricant, o en el seu cas el distribuïdor o importador, ha de posar a la disposició del receptor una còpia de la DdP (no és necessari que siguen originals signats), bé en paper o bé per via electrònica (Smart CTE)5.

També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP a través de la consulta en la pàgina web de l'empresa, sempre que es complisca el següent:

a. Es garantisca que el contingut de la DdP no es modificarà després d'haver donat accés a ella.

b. Es garantisca que estiga subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de productes de construcció tinguen sempre accés a la pàgina web i a les DdPs.

c. Es garantisca que els destinataris de productes de construcció tinguen accés gratuït a la DdP durant un període de deu anys després que el producte de construcció s'haja introduït en el mercat.

d. Es donen les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d'accedir a la pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aqueixa pàgina web.

No obstant això, a l'anterior, és obligatòria el lliurament d'una còpia de la DdP en paper si així ho requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s'exigeix que es facilite, almenys en espanyol. A voluntat del fabricant pot ser que es presente a més en alguna de les llengües cooficials.

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulles tècniques, etc., vindran les seues instruccions pertinents d'ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es mantinga a condició que el producte siga correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma de kits per a la seua instal·lació.

b) Control complementari mitjançant distintius de qualitat o assajos

En el cas que alguna especificació d'un producte no estiga contemplada en les característiques tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant distintius de qualitat o mitjançant assajos, segons siga adequat a la característica en qüestió (veure apartats 3b) i 3c), respectivament).

 

3. PRODUCTES NO AFECTATS PEL RPC O AMB MARCATGE CE EN EL QUE NO CONSTE LA CARACTERÍSTICA REQUERIDA

Els productes no afectats pel RPC són productes les característiques essencials dels quals no estan cobertes per una norma harmonitzada o una ETE, és a dir, no els correspon disposar de marcatge CE.

D'altra banda, en determinats productes amb marcatge CE es requereix la declaració de prestacions no incloses en dita marcada. Per exemple, en el cas de fàbriques resistents amb categoria d'execució A se ha d'acreditar la característica de la succió (segons el CTE DB ES F), característica que no ve especificada en la DdP del marcatge CE.

En la recepció en obra de tots aquests productes el procediment a seguir consisteix en la verificació del compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentació dels subministraments

Es verificarà en obra que el producte subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l'article 7.2.1 de l'apartat 1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Entre aquests últims cal citar la certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d'homologació) emès per un laboratori d'assaig acreditat per ENAC (d'acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d'Indústria).

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat

El producte comptarà amb:

 • Segell o Marca emès per una entitat de certificació acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació), segons estableix l'RD 2200/1995.6,7

 • Avaluació tècnica favorable d'idoneïtat per a l'ús previst en el qual es reflectisquen les seues propietats.

c) Control de recepció mitjançant assajos

S'haurà de comptar amb certificat d'assaig d'una mostra del producte realitzat per un laboratori d'assajos per al control de qualitat de l'edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació.

 

Notas:

1. Se exceptúa el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado.

2. Pueden seguir utilizándose productos que disponen de DITE, expedidos antes del 1 de julio de 2013, durante todo su periodo de validez, a no ser que pase a ser obligatorio el marcado CE para ese producto por disponerse de Norma Armonizada (una vez finalizado el periodo de coexistencia).

3. Los fabricantes, como base para la DdP, habrán elaborado una documentación técnica en la que se describan todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. Esta documentación técnica no se entrega al cliente, únicamente deberá estar disponible para la Administración o las autoridades de vigilancia de mercado. 

4. Una vez cumplimentada la evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, a partir de un Documento de Evaluación Europeo (DEE, o EAD en inglés, acrónimo de European Assessment Document) o Guía DITE, ya elaborado y que cubra su evaluación, o bien elaborado y adoptado expresamente, se puede proceder a continuación a la emisión de la ETE.

5. Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seues instal·lacions els productes de construcció que hagen rebut abans de l'1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de Productes de Construcció, encara que no estiguen acompanyats per una DdP, i podran continuar venent-los fins a esgotar l'estoc de productes rebuts abans d'aquesta data.

6. L'entitat de certificació haurà de complir els criteris de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

7. A més dels distintius de qualitat inscrits en el Registre del CTE disponible en la pàgina webConsultar existeixen els Distintius de Qualitat Oficialment Reconeguts (DCOR) conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-16). Totes dues instruccions defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d'aportar un valor afegit per als seus usuaris.

 

4. INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

4.1. ETIQUETATGES AMBIENTALS

Segons estableix l'RPC, per a l'avaluació de l'ús sostenible dels recursos i l'impacte mediambiental de les obres de construcció han d'utilitzar-se, quan estiguen disponibles, les declaracions ambientals de productes (DAP, o EPD en anglès, acrònim de Environmental Product Declaration). Les DAP formen part de les Etiquetes ecològiques i declaracions ambientals per a productes i serveis definides en la sèrie de Normes Internacionals ISO 14020.

Aquests etiquetatges ambientals són de caràcter voluntari i es classifiquen de la següent manera: 

 • Ecoetiquetes - Etiquetat ambiental tipus I (ISO 14024): es basen en un programa de verificació de tercera part, tenen com a objectiu identificar i promoure productes ecològics; s'estableixen per categories de productes i es basen en múltiples criteris al llarg de tot el cicle de vida del producte; els criteris són establits per un organisme independent que no intervé en el mercat, i la seua aplicació és controlada per un procés de certificació i auditoria. En aquesta mena d'etiquetatges s'inclou l'Etiqueta Ecològica Europea (EEE, o Ecolabel) i altres com el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de producte (Generalitat de Cataluña) o la Marca AENOR N.

 • Autodeclaracions – Etiquetat ambiental tipus II (ISO 14021): es tracta de declaracions o afirmacions ambientals del propi fabricador o titular del producte sobre alguns aspectes del seu producte; no requereixen certificació de tercera part, encara que és recomanable.

 • Declaracions ambientals – Etiquetatge ambiental tipo III (ISO 14025): són verificades per tercera part, ofereixen de manera transparent i verificable informació relativa al comportament ambiental del producte a partir de l'anàlisi del seu cicle de vida (ACV). El ACV en què es basen les DAP ha d'elaborar-se conforme a unes Regles de categoria de producte (RCP) publicades com a norma tècnica o per un Programa reconegut. Aquestes RCP asseguren uns criteris coherents per a una família de productes amb funcions equivalents. En aquesta mena d'etiquetatges s'inclou la declaració GlobalEPD de AENOR.

Si s'ha prescrit en projecte, en la recepció en obra es comprovarà que el producte compta amb l'etiquetatge ambiental corresponent i que les característiques declarades en l'etiquetatge són conformes amb les requerides.

4.2. CERTIFICAT DE CUMPLIMIENT DEL REACH

Quan siga procedent, la DdP també ha d'anar acompanyada d'informació sobre el contingut de substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient.

Amb la DdP s'adjuntarà la «fitxa de dades de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els articles 31 i 33 del Reglament «REACH».

 

5. JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL EN EL LLIBR DE GESTIÓ DE QUALITAT D'OBRA

En la Comunitat Valenciana, el Reglament de Gestió de la Qualitat en Obres d'Edificació, aprovat en el Decret 1/2015, de 9 de gener, del Consell, regula la recepció de productes de construcció en les obres, el control de qualitat a realitzar per a la seua acceptació, a més de com realitzar la seua justificació en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra.

Aquesta part del control de control de qualitat va dirigida a determinades famílies de productes, si escau sistemes, per ser determinants per a la qualitat en l'edificació. 

Sobre ells s'ha de comprovar, almenys, que reuneixen les prestacions exigides en la reglamentació, el projecte, i l'indicat per la direcció facultativa durant l'obra. La verificació quedarà ressenyada i documentada en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra, que a la finalització de l'obra és inscrit en el Registre autonòmic creat a aquest efecte. D'aquesta manera, està a la disposició de l'Administració, del promotor, i finalment als usuaris de l'edificació.

 

6. JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL EN EL LLIBRE DE L'EDIFICIO

El Decret 25/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el llibre de l'edifici per als edificis d'habitatge en la Comunitat Valenciana, regula la incorporació de la documentació rebuda del subministrador de productes en l'obra. Aquesta documentació inclourà la seua identificació, característiques i garanties.

 

 

REFERENCIES

RPC

 • Reglament (UE) Núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. Text consolidat disponible en: Consultar

 

MARCAT CE

 • Resolució de 6 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNEIX que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. (Última disposició publicada en el moment de la redacció del present document. Ofereix un llistat que suposa la refundició i actualització de tots els llistats de normes harmonitzades aparegudes en anteriors Ordres ministerials i Resolucions i incorpora també les noves normes harmonitzades per a les quals s'ha establit el marcatge CE. Per tant, aquest llistat anul·la i substitueix a tots els llistats anteriors. En la mesura en què es vagen publicant noves resolucions, haurà de tenir-se en compte l'últim llistat actualitzat). Consultar

 

CTE I REGISTRE DEL CTE

En aquesta web es poden consultar:
 • Els distintius de qualitat: la relació de marques, els segells, les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques dels productes, els equips o els sistemes, que s'incorporen als edificis i que contribuïsquen al compliment de les exigències bàsiques.

 • El Registre General d'Organismes autoritzats per les Administracions Públiques competents per a la concessió d'avaluacions tècniques de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d'organismes i entitats que avalen la prestació de serveis que faciliten l'aplicació del CTE.

 • El Registre General de Laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació i la relació d'assajos i proves de servei que poden realitzar per a la prestació de la seua assistència tècnica.

 

ETIQUETATGES AMBIENTALS

 • Vicepresidència Tercera del Govern, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Etiqueta ecològica europea. Ecolabel. Consultar

 • Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Marca N. Consultar

 • Cambra de la Comunitat Valenciana: «Quadern de Comerç i Sostenibilitat: Etiquetatge ecològic de productes».  Consultar

 

REGLAMENT REACH

 • Reglament (CE) Núm. 1907/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 18 de desembre de 2006 relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) no 793/93 del Consell i el Reglament (CE) no 1488/94 de la Comissió, així com la Directiva 76/769/CEE del Consell i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió. En la seua versió consolidada: Consultar

 

LLIBRE DE GESTIÓ DE QUALITAT D'OBRA

 • Decret 1/2015, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió de la Qualitat en Obres d'Edificació. Consultar

 

LLIBRE DE L'EDIFICI

 • Decret 25/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el llibre de l'edifici per als edificis d'habitatge. Consultar