Visualització de contingut web

B1 — 07

GRIFERÍA SANITARIA EFICIENTE EN AHORRO DE ENERGÍA


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'energia per al calfament de l'aigua durant la fase d'ús mitjançant la regulació de la temperatura.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4, "Subministrament d'aigua", del document bàsic Salubritat del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

L'aixeteria sanitària haurà d'estar equipada amb una solució tècnica o un dispositiu avançat que permeta regular la temperatura, com ara:

 • Barrera d'aigua calenta (limitador de temperatura màxima).
 • Ajust termoestàtic per a seleccionar la temperatura.
 • Alimentació d'aigua freda en posició intermèdia (sistemes d'obertura en fred).

Altres dispositius que s'hi podran incorporar són: bescanviadors de calor en els embornals, elements de recirculació eficient, etc.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'hauran d'especificar les solucions tècniques o dispositius avançats que es proposa instal·lar en l'aixeteria sanitària per a regular la temperatura.

Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia reuneix les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control. (1)

En el projecte s'hauran d'indicar aquestes solucions tècniques o dispositius avançats amb el desenvolupament suficient, amb especificació del fet que hauran de disposar d'una declaració del fabricador/proveïdor amb un informe d'assajos sobre el producte que especifique que s'incorporen les solucions tècniques de regulació de temperatura o etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació.


 

(1) En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.

 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes, haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar el tipus de solució tècnica que es pretén incorporar en l'aixeteria sanitària per a regular la temperatura i la manera d'acreditar les seues prestacions i característiques.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que l'edifici incorpora aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i es verifica en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades.

Així mateix es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, si escau, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar.

S'haurà de comprovar la justificació sobre l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia s'ha executat segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que les solucions de l'aixeteria sanitària per a l'estalvi d'energia es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en què es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes.
 • Proves de servei (imprés 38, Proves de servei xarxa interior de subministrament d'aigua).

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia s'ha recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I):

 • Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i si escau per la direcció facultativa.
 • Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides.

Si la temperatura de l'aigua ja està regulada en el sistema d'alimentació, s'haurà de comprovar que el sol·licitant descriu les propietats tècniques específiques que fan que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia siga especialment apta per a ser instal·lada en aquest sistema.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Consultar
 • Decisió de la Comissió, de 21 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a l'aixeteria sanitària. Consultar
 • Codi Tècnic de l'Edificació. Document bàsic HE Estalvi d'energia. Consultar
 • Codi Tècnic de l'Edificació. Document bàsic HS Salubritat. Consultar
 • Norma UNE-EN 1287:2018. Aixeteria sanitària. Mescladors termoestàtics a baixa pressió. Especificacions tècniques generals.
 • Norma UNE-EN 1111:2018. Aixeteria sanitària. Mescladors termoestàtics (PN 10). Especificacions tècniques generals.

Informació d'interés
 • Informe d'antecedents tècnics sobre el grup de productes "aixeteria sanitària" Consultar