Visualització de contingut web

B1 — 07

AIXETERIA SANITÀRIA EFICIENT EN ESTALVI D'ENERGIA


Tipus de contracte*

Serveis 

Subministraments 

 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'energia per al calfament de l'aigua durant la fase d'ús dels edificis de nova construcció i els edificis existents mitjançant la regulació de la temperatura. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

L'aixeteria sanitària estarà equipada amb una solució tècnica o un dispositiu avançat que permeta regular la temperatura, com ara: 

 • Barrera d'aigua calenta (limitador de temperatura màxima). 

 • Ajust termostàtic per a seleccionar la temperatura. 

 • Alimentació d'aigua freda en posició intermèdia (sistemes d'obertura en fred). 

Altres dispositius que podran incorporar-se són: bescanviadors de calor en els embornals, elements de recirculació eficient, etc. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificaran les solucions tècniques o dispositius avançats que es proposa instal·lar en l'aixeteria sanitària per a regular la temperatura. 

Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia reuneix les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.1  

En el projecte s'indicaran aquestes solucions tècniques o dispositius avançats amb el desenvolupament suficient, especificant que hauran de comptar amb declaració del fabricador/ proveïdor amb informe d'assajos sobre el producte que especifique que s'incorporen les solucions tècniques de regulació de temperatura o etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació. 

 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència aplicant com a mesura alternativa el descrit a continuació. 

L'aixeteria sanitària estarà equipada amb una solució tècnica o un dispositiu avançat per al control i gestió de l'aigua calenta sanitària, que permeta una òptima i ràpida regulació de temperatura i cabal, i que puga ser controlat directament per l'usuari i, alhora, mitjançant sistemes electrònics, per a gestionar i controlar el consum instantani, la temperatura d'eixida i el volum màxim de consum. Serà considerada en les actuacions la integració d'aquestes solucions en un sistema domòtic o immòtic que permeta la comunicació entre els diferents sistemes, de manera que aquests interactuen entre si i puguen ser controlats local o remotament. 

 


 

1. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes. 

 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà el tipus de solució tècnica que es pretén incorporar en l'aixeteria sanitària per a regular la temperatura i, en el seu cas, el cabal d'aigua calenta sanitària, i la manera d'acreditar les seues prestacions i característiques.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que l'edifici incorpora aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. 

Així mateix es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, en el seu cas, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar. Es comprovarà la justificació sobre l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia s'ha executat segons les especificacions establides en projecte. 

Es verificarà que les solucions de l'aixeteria sanitària per a l'estalvi d'energia s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a: 

 • Control de recepció de productes. 

 • Proves de servei (xarxa interior de subministrament d'aigua). 

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia s'ha recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I): 

 • Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i en el seu cas per la direcció facultativa. 

 • Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides. 

Si la temperatura de l'aigua ja està regulada en el sistema d'alimentació, es comprovarà que el sol·licitant descriu les propietats tècniques específiques que fan que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'energia siga especialment apta per a instal·lar-se en aqueix sistema. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm.305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Text consolidat. Consultar
 • Decisió de la Comissió, de 21 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a l'aixeteria sanitària. Consultar
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Documento Básico HE Ahorro de Energía. Consultar
 • Document Bàsic HS Salubritat. Consultar
 • Norma UNE-EN 1287:2018. Aixeteria sanitària. Mescladors termostàtics a baixa pressió. Especificacions tècniques generals.
 • Norma UNE-EN 1111:2018. Aixeteria sanitària. Mescladors termostàtics (PN 10). Especificacions tècniques generals.

Informació d'interés
 • E-FICIENCIA. Aixetes termostàtiques: quanta aigua pots estalviar? (2022) Consultar
 • PASSIVHAUS SPAIN. Dutxa amb recuperació d'energia Passive Shower. Consultar