Visualització de contingut web

B2 — 03

AIXETERIA SANITÀRIA EFICIENT EN ESTALVI D’AIGUA


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'aigua durant la fase d'ús de l'edifici.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Descripció de la mesura B2│03.1

El cabal màxim disponible que arribe al lavabo o a l'aigüera, independentment de la pressió de l'aigua, no podrà superar els 8 l/min en aixetes de cuina; els 7 l/min, en aixetes de lavabos, i els 9 l/min, en ruixadors de dutxa i dutxes (els ruixadors de dutxa i les dutxes amb més d'una mena de ruixat compliran el requisit en la posició amb la qual s'obtinga el cabal més elevat). A més, el cabal més baix disponible de l'aixeteria sanitària, independentment de la pressió de l'aigua, no serà inferior a 2 l/min en aixetes de cuina; 2 l/min, en aixetes de lavabos, i 4,5 l/min, en ruixadors de dutxa i dutxes.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'hauran especificar els cabals màxims de les aixeteries de lavabos, aigüeres, ruixadors de dutxa i dutxes que es proposa incorporar. Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que l'aixeteria sanitària eficient en estalvi d'aigua reuneix les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control. (1)

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència superior requerint com a mesura alternativa a la mesura B2│03.1 el que es descriurà a continuació.

El cabal màxim disponible que arribe al lavabo o a l'aigüera, independentment de la pressió de l'aigua, no podrà superar els 6 l/min en aixetes de cuina i aixetes de lavabos sense limitador de cabal; els 8 l/min, en aixetes de cuina i aixetes de lavabos amb limitador de cabal, i els 8 l/min, en ruixadors de dutxa i dutxes.

 

Descripció de la mesura B2│03.2

L'aixeteria sanitària en locals no domèstics per a una pluralitat d'usuaris i d'utilització freqüent (condícies públiques o serveis d'escoles, oficines, hospitals, piscines i locals similars) permetrà limitar el temps d'ús de l'aigua. Per a fer-ho, els productes estaran equipats amb:

 • Dispositius que tanquen el pas de l'aigua després d'un temps determinat si no s'estan usant, com ara sensors que interrompen el cabal d'aigua quan l'usuari ix del radi del sensor. En aquest cas el temps per al tancament del pas d'aigua després de l'ús no superarà 2 segons en el cas de les aixetes ni 3 segons en les dutxes.

A més, l'aixeteria sanitària amb sensor disposarà d'un «dispositiu tècnic de seguretat» integrat, amb un temps per al tancament preestablit d'un màxim de 2 minuts, per a impedir accidents o el flux continu de l'aigua d'aixetes o dutxes quan no s'estiguen usant.

 • Dispositius que tanquen el pas de l'aigua després d'un temps d'ús establit, per exemple un sistema de control del temps que talla l'aigua quan es compleix el temps màxim de flux; el temps màxim de flux preestablit no ha de ser superior a 15 segons en el cas de les aixetes ni a 35 segons en les dutxes; no obstant això, el producte estarà dissenyat perquè l'instal·lador puga ajustar el temps de flux d'acord amb l'aplicació a la qual es destine.

El projecte inclourà el desenvolupament dels dispositius amb el detall suficient.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar el tipus de dispositius de limitació del temps d'ús de l'aigua que s'hi proposa incorporar i que hauran de comptar amb declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits que indica la descripció de la mesura), o bé l'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència més alt en la mesura B2│03.2 i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

 • Dispositius que tanquen el pas de l'aigua després d'un temps determinat si no s'estan usant, per exemple, sensors que interrompen el cabal d'aigua quan l'usuari ix del radi del sensor; en aquest cas el temps per al tancament del pas d'aigua després de l'ús no superarà 1 segon en el cas de les aixetes ni 3 segons en les dutxes; a més, l'aixeteria sanitària amb sensor disposarà d'un «dispositiu tècnic de seguretat» integrat amb un temps per al tancament preestablit d'un màxim de 2 minuts per a impedir accidents o el flux continu de l'aigua d'aixetes o dutxes quan no s'estiguen usant.

(1) En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació entregada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els cabals màxims de les aixeteries de lavabos, aigüeres, ruixadors de dutxa i dutxes que s'hi proposa incorporar i, si escau, el tipus de dispositius de limitació del temps d'ús de l'aigua que s'hi proposa incorporar.

En particular, es revisarà la inclusió de l'especificació relativa al fet que els dispositius esmentats hauran de comptar amb una declaració del fabricant/proveïdor amb un informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits que indica la descripció de la mesura), o bé l'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte prescriu la incorporació d'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'aigua amb declaració del fabricant/proveïdor amb un informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura), o bé l'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, segons el que estableix la descripció de la mesura i el que verifica la fase d'adjudicació, i les solucions quedaran definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució.

S'haurà de comprovar la justificació sobre l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'aigua en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'aigua s'ha executat segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que la solució de l'aixeteria sanitària per a l'estalvi d'aigua està recollida en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres en què es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes.
 • Proves de servei (imprés 38 Proves de servei xarxa interior de subministrament d'aigua).

També s'haurà de comprovar en la documentació final d'obra que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'aigua (aixetes, ruixadors de dutxa i dutxes) disposa de marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o els usos declarats, així com declaració del fabricant/proveïdor amb un informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura) o bé, d'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació. Els assajos relatius a aixeteria sanitària es realitzaran conformement al procediment d'assaig de la norma EN corresponent (vegeu l'apartat de normes de referència d'aquesta fitxa), efectuat per laboratoris que complisquen els requisits generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 o equivalent.

Així mateix, podran acceptar-se altres mitjans de prova: la presentació d'una declaració del fabricador/proveïdor que especifique el tipus de solució utilitzada i els seus paràmetres tècnics, segons siga procedent (per a la mesura B2⏐03.2, la duració preestablida del flux d'aigua en el cas dels temporitzadors, un temps per al tancament del pas d'aigua en el cas dels sensors) o una altra prova adequada que demostre el compliment dels requisits. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Decisió de la Comissió, de 21 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a l'aixeteria sanitària. Consultar
 • Codi Tècnic de l'Edificació. Document bàsic HS. Salubritat. Consultar
 • UNE-EN 15091:2014. Aixeteria sanitària. Aixeteria sanitària d'obertura i tancament electrònics.
 • UNE-EN 816:2018. Aixeteria sanitària. Aixetes de tancament automàtic PN 10.
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

Informació d'interés
 • Etiquetes ambientals tipus I: Distintiu de garantia de qualitat ambiental: Consultar
 • Altres ecoetiquetes i declaracions ambientals: Certificacions d'AENOR: Petjada de carboni de productes, sector forestal i petjada hídrica de productes. Consultar
 • Informe d'antecedents tècnics sobre el grup de productes "aixeteria sanitària". Consultar
 • Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Indicacions de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) sobre la transició a la nova norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge. Consultar