Visualització de contingut web

B2 — 03

AIXETERIA SANITÀRIA EFICIENT EN ESTALVI D'AIGUA


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'aigua durant la fase d'ús dels edificis de nova construcció i els edificis existents. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA B2—03.1 

El cabal màxim disponible de l'aixeteria sanitària, independentment de la pressió de l'aigua, no superarà 6 l/min en aixetes de cuina i aixetes de lavabos sense limitador de cabal, 8 l/min en aixetes de cuina i aixetes de lavabos amb limitador de cabal, i 8 l/min en ruixadors de dutxa i dutxes (els ruixadors de dutxa i les dutxes amb més d'una mena de ruixat compliran el requisit en la posició amb la qual s'obtinga el major cabal). A més, el cabal més baix disponible de l'aixeteria sanitària, independentment de la pressió de l'aigua, no serà inferior a 2 l/min en aixetes de cuina, i aixetes de lavabos i 4,5 l/min en ruixadors de dutxa i dutxes. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificaran els cabals màxims de les aixeteries de lavabos, aigüeres, ruixadors de dutxa i dutxes que es proposa incorporar. Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que l'aixeteria sanitària eficient en estalvi d'aigua reuneix les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.1 

 

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA B2—03.2 

L'aixeteria sanitària en locals no domèstics per a una pluralitat d'usuaris i d'utilització freqüent (lavabos públics o serveis d'escoles, oficines, hospitals, piscines i locals similars) permetrà limitar el temps d'ús de l'aigua. Per a això, els productes estaran equipats amb: 

 • Dispositius que tanquen el pas de l'aigua després d'un temps determinat si no s'estan usant, com a sensors que interrompen el cabal quan l'usuari ix del radi del sensor; en aquest cas el temps per al tancament del pas d'aigua després de l'ús no superarà 1 segon en el cas de les aixetes ni 3 segons en dutxes; a més, l'aixeteria sanitària amb sensor disposarà d'un «dispositiu tècnic de seguretat» integrat, amb un temps per al tancament preestablit d'un màxim de 2 minuts, per a impedir accidents o el flux continu de l'aigua d'aixetes o dutxes quan no s'estiguen usant. 

 • Dispositius que tanquen el pas de l'aigua després d'un temps d'ús establit, per exemple un sistema de control del temps que talla l'aigua quan es compleix el temps màxim de flux; el temps màxim de flux preestablit no ha de ser superior a 15 segons en el cas de les aixetes ni a 35 segons en dutxes; no obstant això, el producte estarà dissenyat perquè l'instal·lador puga ajustar el temps de flux d'acord amb l'aplicació a la qual es destine. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificarà el tipus de dispositius de limitació del temps d'ús de l'aigua que es proposa incorporar i que hauran de comptar amb declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura), o ben etiquetat ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació.


1. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els cabals màxims de les aixeteries de lavabos, aigüeres, ruixadors de dutxa i dutxes que es proposa incorporar, i en el seu cas, el tipus de dispositius de limitació del temps d'ús de l'aigua que es proposa incorporar. 

En particular, es revisarà la inclusió de l'especificació relativa al fet que els dispositius esmentats hauran de comptar amb declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura), o ben etiquetat ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en el projecte es prescriu la incorporació d'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'aigua amb declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura), o ben etiquetat ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. 

Es comprovarà la justificació sobre l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'aigua en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'aigua s'ha executat segons les especificacions establides en projecte. 

Es verificarà que la solució de l'aixeteria sanitària per a l'estalvi d'aigua està arreplegada en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a: 

 • Control de recepció de productes. 

 • Proves de servei (xarxa interior de subministrament d'aigua). 

També es comprovarà en la documentació final d'obra que l'aixeteria sanitària eficient per a l'estalvi d'aigua (aixetes, ruixadors de dutxa i dutxes) disposa de marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura) o bé, d'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació. Els assajos relatius a aixeteria sanitària es realitzaran conformement al procediment d'assaig de la norma EN corresponent (veure apartat «Normes de referència» d'aquesta fitxa), efectuat per laboratoris que complisquen els requisits generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 o equivalent. Així mateix, podran acceptar-se altres mitjans de prova, a saber, la presentació d'una declaració del fabricador/proveïdor que especifique el tipus de solució utilitzada i els seus paràmetres tècnics, segons siga procedent (per a la mesura B2—03.2, la duració preestablida del flux d'aigua en el cas dels temporitzadors, un temps per al tancament del pas d'aigua en el cas dels sensors) o una altra prova adequada que demostre el compliment dels requisits. En l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions correspondents. Text consolidat. Consultar
 • Decisió de la Comissió, de 21 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a l'aixeteria sanitària. Consultar
 • Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic HS Salubritat. Consultar
 • UNE-EN 15091:2014. Aixeteria sanitària. Aixeteria sanitària d'obertura i tancament electrònics.
 • UNE-EN 816:2018. Aixeteria sanitària. Aixetes de tancament automàtic PN 10.
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge. (ISO/IEC 17025:2017).

Informació d'interés
 • Etiquetes ambientals Tipus I: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Consultar
 • Altres ecoetiquetes i declaracions ambientals: Associació Espanyola de Normalització i Certificació. AENOR. Certificacions mediambientals. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. (2012). Consultar
 • caloryfrio.com. Dominguez, M. Els millors tipus d'aixeteria per a estalviar aigua.(2022). Consultar