Visualització de contingut web

C4—01

Acreditació d'experiència i/o formació


Tipus de contracte*

Serveis

Obres 

Concessió d'obre


Fase del procediment**

Solvència tècnica

Adscripció de mitjans personals

Criteris d'adjudicació

 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Demostrar la capacitat tècnica del licitador en matèria mediambiental.

En funció de l'objecte del contracte, incorporar aquesta mesura en l'adscripció de mitjans personals pot suposar una limitació a la participació. En aquest cas, es recomana incorporar-la com a criteri d'adjudicació.


Descripció

Descripció de la mesura C4│01.1

 

Els projectistes, els directors d'obra i els directors de l'execució de l'obra hauran de posseir experiència i/o formació en les següents àrees que estiguen sota la seua responsabilidad.en funció de l'objecte i abast del contracte, algunes d'aquestes àrees poden ser:

 • Energia i reducció de GEI: projectes i direcció d'obra d'edificis amb qualificació energètica A per a l'indicador consum energètic d'energia primària no renovable, rehabilitació d'edificis per a la reducció del consum d'energia primària no renovable i d'energia primària total etc.
 • Aigua: projectes i direcció d'obra d'edificis que inclouen sistemes de reutilització d'aigües grises, sistemes d'aprofitament d'aigües pluvials, sistemes de reg eficients per a l'estalvi d'aigua, etc. com els inclosos en les fitxes B2│01, B2│02 i B2│05 de la present guia.
 • Residus: projectes i direcció d'obra que incorporen una adequada gestió de residus de construcció i demolició (RCD) com el proposat en la fitxa C2│01 Gestió, recollida selectiva i valorització de RCD de la present guia.
 • Mesures passives de disseny per a augmentar els guanys de calor per radiació solar a l'hivern i minorar-les a l'estiu de forma natural: redacció de projectes i direcció d'obra d'edificis amb sistemes passius de calefacció solar, sistemes de ventilació natural, cobertes i façanes ventilades o vegetals, etc., com els relacionats en les fitxes A│02, A│03, A│04, A│06 i A│07 de la present guia.
 • Producció d'ACS o generació d'energia elèctrica mitjançant energia procedent de fonts renovables: projectes i direcció d'obra d'edificis amb sistemes d'energia solar, aerotérmica, geotèrmica, biomassa, etc., com els relacionats en les fitxes B1│03 i B1│04 de la present guia.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació interior: redacció de projectes i direcció d'obra d'il·luminació interior que aborden millores d'eficiència energètica com les recollides en la fitxa B1│05 de la present guia.
 • L'avaluació del grau de sostenibilitat dels edificis: redacció de projectes i direcció d'obra amb algun sistema de certificació de la sostenibilitat, com els indicats en la fitxa C3│01 de la present guia.
 • Etc.

 

En la documentació a lliurar en el procediment de licitació i adjudicació es presentarà una relació dels principals projectes redactats pel licitador i/o direccions d'obra, similars als que constitueixen l'objecte del contracte, en els quals s'acredite l'experiència exigides en la mesura, en el curs dels tres últims anys (1), avalada pels certificats corresponents en virtut de l'article 90 de la LCSP i/o, si escau, documentació que acredite la formació en les diferents àrees.

L'experiència o formació exigida haurà de ser raonable, justificada i proporcional a l'entitat i característiques del contracte, de manera que no limite la participació de les empreses en la licitació.

Així mateix s'aportaran els currículums i/o, si escau documentació que acredite la formació en les diferents àrees.

 

Descripció de la mesura C4│01.32

 

El constructor, el cap d'obra, i, si escau, els subcontractistes de determinades parts o instal·lacions, hauran de posseir experiència i/o formació en les següents àrees que estiguen sota la seua responsabilidad.en funció de l'objecte i abast del contracte, algunes d'aquestes àrees poden ser:

 • Energia i reducció de **GEI: construcció d'edificis amb qualificació energètica A per a l'indicador consum energètic d'energia primària no renovable, rehabilitació d'edificis per a la reducció del consum d'energia primària no renovable i d'energia primària total, etc.
 • Aigua: execució d'edificis que inclouen sistemes de reutilització d'aigües grises, sistemes d'aprofitament d'aigües pluvials sistemes de reg eficients per a l'estalvi d'aigua, etc.) com els inclosos en les fitxes B2│01, B2│02 i B2│05 de la present guia.
 • Residus: execució d'edificis amb una adequada gestió de residus de construcció i demolició (RCD), com el proposat en la fitxa C2│01 Gestió, recollida selectiva i valorització de RCD de la present guia.
 • Posada en obra de mesures de disseny bioclimàtic per a augmentar els guanys de calor per radiació solar a l'hivern i minorar-les a l'estiu de forma natural: construcció d'edificis amb sistemes passius de calefacció solar, sistemes de ventilació natural, cobertes i façanes ventilades o vegetals, etc., com els relacionats en les fitxes A2, A3, A4, A6 i A7 de la present guia.
 • Construcció d'edificis amb equips de producció d'ACS o generació d'energia elèctrica mitjançant energia procedent de fonts renovables: instal·lació de sistemes d'energia solar, aerotérmica, geotèrmica, biomassa, etc., com els relacionats en les fitxes B1│03 i B1│04 de la present guia.
 • Instal·lació de sistemes d'il·luminació interior d'alta eficiència energètica, com els relacionats en les fitxes B1│05 de la present guia.
 • Etc.

 

En la documentació a lliurar en el procediment de licitació i adjudicació es presentarà una relació de les obres executades, en les quals s'hagen exercit l'exigida en la mesura, en el curs dels cinc últims anys (2), avalada per certificats de bona execució, segons el que s'estableix en l'article 88 de la LCSP i/o, si escau documentació que acredite la formació en les diferents àrees.

L'experiència o formació exigida haurà de ser raonable, justificada i proporcional a l'entitat i característiques del contracte, de manera que no limite la participació de les empreses en la licitació.

Així mateix s'aportaran els currículums i/o, si escau documentació que acredite la formació en les diferents àrees.


(1) Quan siga necessari per a garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors podran indicar que es tindran en compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres anys abans, en virtut de l'art. 90 de la LCSP.

(2) Quan siga necessari per a garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors podran indicar que es tindran en compte les proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada. En particular es revisarà que s'haja aportat la relació de projectes i obres duts a terme (en el període establit per l'òrgan de contractació) així com els certificats que l'avalen, en virtut de l'exigit en els articles 88 i 90 de la LCSP. Per a cadascun dels perfils, projectista o projectistes, director d'obra, director de l'execució de l'obra, constructor, cap d'obra, i, si escau, subcontractista, es comprovarà que en els projectes o obres dutes a terme s'han exercit les competències exigides en aquesta mesura. Si escau, es verificaran els CV i/o, la documentació que acredite la formación.


En fase de projecte

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue, comprovarà que el personal, adscrit al contracte compta amb la experiència i/o formació prevista en la fase d'adjudicació.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue, comprovarà que, el personal adscrit al contracte compta amb la experiència i/o formació prevista en la fase d'adjudicació, tant si aquesta va ser tinguda en compte com un criteri per a l'adjudicació del contracte, o com si es tractava d'un requisit de solvència tècnica.


Informació complementària

Normes de referència
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Consultar
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. Modificada en l'art. 19.1, disposició addicional 1 i disposicions transitòria 3 i derogatòria per Llei 20/2015, de 14 de juliol (Ref. BOE-A-2015-7897), afegida la disposició addicional 8, per Llei 9/2014, de 9 de maig (Ref. BOE-A-2014-4950), modificada en els arts. 2 i 3, per Llei 8/2013, de 26 de juny (Ref. BOE-A-2013-6938), modificada en l'art. 14, per Llei 25/2009, de 22 de desembre (Ref. BOE-A-2009-20725), modificada en la disposició addicional 2, per Llei 53/2002, de 30 de desembre (Ref. BOE-A-2002-25412) i modificada en l'art. 3.1, per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (Ref. BOE-A-2001-24965). Consultar

Informació d'interés
 • Expedient 108/18 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat sobre la Valoració de l'experiència del personal com a criteri d'adjudicació. Consultar
 • Registre de contractistes i empreses classificades, Generalitat Valenciana. Consultar