Visor de contenido web

Estructura de las fichas

Per a cadascuna de les mesures de caràcter mediambiental s'ha dissenyat una fitxa en la qual s'exposa la informació de forma sistematitzada conforme als apartats que s'estableixen a continuació.

OBJECTIU

S'indiquen quins són els objectius fonamentals que es busca aconseguir amb la mesura. Per a una millor comprensió, en algunes mesures s'inclouen definicions sobre termes als quals es fa referència en la descripció de la mesura. A més, si existeix regulació relacionada s'esmenta la principal referència normativa, a partir de la qual s'introdueix una major exigència en la descripció de la mesura. Respecte a l'adopció de la mesura, s'assenyala que l'òrgan proponent del contracte podrà requerir la mesura sempre que estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

DESCRIPCIÓ

Es realitza la descripció general de la mesura, la qual supera el que s'estableix en la normativa vigent bé per establir un major estàndard de qualitat bé per ampliar l'àmbit d'aplicació. En el cas de seleccionar la mesura, es podrà incloure en el plec de clàusules administratives particulars o de prescripcions tècniques particulars del contracte segons el caràcter de la mesura. El text haurà de particularitzar-se per al cas concret de la infraestructura objecte del contracte, segons el tipus de contracte, la fase del procediment i el tipus d'obra. Així, és d'assenyalar que les quantitats o percentatges indicats en moltes mesures tenen un caràcter orientatiu. Es podran modificar a l'alça o a la baixa en la mesura que s'incloga en el plec de contractació, sempre que queden dins dels límits establits en la normativa vigent d'aplicació.

TIPUS DE CONTRACTE

Es relaciona el tipus o tipus de contracte per als quals es considera que la mesura és adequada. En la fitxa únicament s'inclouen aquells tipus de contractes per als quals és possible l'aplicació de la mesura.

  • Serveis
  • Obres
  • Concessió d'obres
  • Subministraments